Завідувач кафедри
доктор наук з державного управління,
професор
Статівка Наталія Валеріївна

«Суть будь–якого бізнесу – персонал, продукт, прибуток.
Якщо у Вас проблеми з першим пунктом, про два інші можете забути»

Лі Якокка

Кафедру управління персоналом та економіки праці засновано у 2003 році на базі кафедри економічної політики Харківського регіонально інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З 2021 року кафедра управління персоналом та підприємництва є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Університетський статус кафедри – випускова, що розробляє та забезпечує навчально-методичні та науково-методологічні засади сучасної вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр за спеціальностями:
– 051 Економіка.
Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці»

– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»
Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих та соціально відповідальних фахівців з управління персоналом та підприємництва відповідно до сучасних вимог ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання інноваційних підходів до навчання та роботи; таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Положення про “Кафедра управління персоналом та підприємництва”

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Статівка Наталія Валеріївна
доцент — к.держ.упр., доц. Бублій Максим Петрович
доцент — к.е.н., доц. Дробязко Людмила Василівна
доцент — к.е.н., доц. Крамарева Ольга Сергіївна
доцент — к.держ.упр., доц. Лєсная Олена Сергіївна
доцент — к.держ.упр., доц. Надточій Алла Олександрівна
доцент — к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович
доцент — к.держ.упр., доц. Покотило Тетяна Василівна
доцент — к.е.н., доц. Смаглюк Анна Андріївна
старший викладач — доктор філософії Гордієнко Євгенія Петрівна
старший викладач — к.держ.упр. Кучерява Каріна Якупівна

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Спеціальність: 051 Економіка

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління персоналом та економіка праці» перший рівень вищої освіти 2022p.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Організація та економіка підприємницької діяльності» перший рівень вищої освіти 2022p.

Другий (магістерський) рівень освіти

Спеціальність: 051 Економіка

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління персоналом та економіка праці» Другий рівень вищої освіти 2022p.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Організація та економіка підприємницької діяльності» Другий рівень вищої освіти 2022p.

  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрів з галузі знань_ 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 051 Економіка
Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці»
БАКАЛАВР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 051

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 051

МАГІСТР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 051

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 051

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»
БАКАЛАВР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 076

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 076

МАГІСТР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 076

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 076

Спеціальність 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»
БАКАЛАВР
Робочі програми обов’язкових дисциплін,
Силабуси дисциплін

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки»
МАГІСТР
Робочі програми дисциплін,
Силабуси дисциплін

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма «Публічне управління»
БАКАЛАВР
Робочі програми обов’язкових дисциплін,
Силабуси дисциплін

Наукові інтереси кафедри зосереджені на розв’язанні проблем розвитку соціально-трудової сфери, реалізації підприємництва на інноваційній основі.
Діяльність кафедри спрямована на консолідацію та всебічне сприяння науковому пошуку викладачів, аспірантів та студентів, що здійснюється за такими напрямками:

− активна участь викладацького складу у фундаментальних та прикладних дослідженнях, проєктній діяльності, у тому числі за міжнародною участю, впровадження отриманих результатів у роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структур;
− підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: захист кандидатських та докторських робіт;
− підготовка наукових публікацій;
− організація та участь у науково-комунікативних всеукраїнських і міжнародних заходах;
− залучення представників бізнес-спільноти до проєктування освітніх програм.

Колективом кафедри виконано значний об’єм госпрозрахункових та бюджетних науково-дослідних робіт. Наразі здійснюється дослідження в рамках науково-дослідної роботи «Механізми розвитку людського потенціалу в інноваційній економіці» (номер державної реєстрації № 0120U105742).
Важливим науковим напрямом роботи кафедри є підготовка і видання наукових публікацій. На постійній основі здійснюється видання кафедральних монографій:

− «Розвиток людських ресурсів у сфері підприємництва: теорія та практика державного регулювання» (2017 р.),
− «Управління розвитком підприємництва в Україні: реалії та перспективи» (2019 р.)
− «Людський потенціал в інноваційній економіці: теорія і практика управління розвитком” (2021 р.).

Викладачі та аспіранти мають публікації у провідних фахових журналах, у тому числі Scopus та Web of Science, забезпечують науково-методичний супровід дисциплін, що викладаються. За результатами 2021-2022 н.р. викладачами підготовлено монографію, посібник, 20 статей, 13 тез доповідей.

Кафедра здійснює керівництво аспірантами за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», сприяє підвищенню їхнього загально-наукового та кваліфікаційного рівня шляхом залучення до досліджень в рамках НДР, організації он-лайн стажувань (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Польща, 2021 р.). За результатами 2021-2022 рр. захищено 3 кандидатські дисертації.
З метою максимального включення до наукового пошуку молодих учених і студентів, кафедра щорічно проводить науково-практичну конференцію, присвячену питанням розвитку соціально-економічних систем та підприємництва. Під керівництвом викладачів, студенти готують наукові роботи, беруть участь у всеукраїнських наукових конкурсах. Представники студентського активу є лауреатами турнірів з фінансової грамотності, призерами всеукраїнських конкурсів наукових робіт, учасниками програми ім. Фулбрайта, Всеукраїнської стипендіальної програми «ЗавтраUA», призерами іменних стипендій та конкурсів. Такі заходи дозволяють колективу кафедри підтримувати традицію наукової наступності.
В рамках наукової діяльності належна увага приділяється проєктуванню освітніх програм. Освітньо-професійні програми сформовано відповідно до вимог національних стандартів освіти і у співпраці із стейкхолдерами.

Кафедра є відкритою до наукового співробітництва, задля підтримки науково-дослідницьких проєктів з високим потенціалом.

Увага ! Сторінка знаходиться на стадії розробки.

Контактний телефон:  (050) 215–47–27

Електронна пошта: upp.idu@karazin.ua

Електронна пошта: uprpers@ukr.net