Завідувач кафедри –
доктор наук з державного управління,
професор
Єлагін
Віктор Павлович

Кафедра соціальної і гуманітарної політики була заснована у березні 2004р. після реорганізації кафедри державної політики. Метою кафедри є визначення методологічних підходів до вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави, розробка практичних рекомендацій для органів державної влади і місцевого самоврядування в реалізації означеного напрямку державної політики та підготовка на основі сучасних досліджень державних службовців.

Бєлова Людмила Олександрівна – професор, д.соц.н., директор Інституту
Єлагін Віктор Павлович – професор, д.держ.упр., зав. кафедри
Бульба Володимир Григорович – професор, д.держ.упр.
Вашев Олег Єгорович – доцент, к.мед.н.
Ігнатенко Ліна Юріївна – старший викладач
Карамишев Дмитро Васильович – професор, д.держ.упр.
Кулініч Олег Васильович – старший викладач, к.держ.упр.
Меляков Антон Володимирович – доцент, к.і.н.
Міненко Володимир Леонідович – професор, д.держ.упр.
Михайлець Лариса Михайлівна – старший викладач
Редін Петро Олексійович – доцент, к.філол.н.
Тамм Анатолій Євгенович – доцент, к.і.н.
Шур Валерій Матвійович – доцент, к.пед.н.
Скібчик Галина Євгенівна – провідний фахівець

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою: валеологія, демографія, державна політика в сфері охорони здоров'я, державна політика в сфері праці, державна політика і управління в освіті, державна політика та стратегія охорони здоров'я, державне регулювання охорони громадського здоров'я, державне управління освітою, економіка та фінансування охорони здоров'я, історія України, історія української культури, культурологія, методика викладання у вищій школі, основи охорони праці, охорона праці в галузі, правова політика держави в сфері соціально–трудових відносин, соціальна політика, соціальний розвиток, соціальні системи та духовне життя суспільства, соціально–демографічна політика, соціологія, теорія і практика державного управління охороною здоров'я, теорія та організація управління освітою, управління навчальними закладами, теорія та практика медичного страхування, технологія та організація соціальних досліджень, університетська освіта, управління соціальним і гуманітарним розвитком, управління трудовими ресурсами, фізичне виховання, фізіологія і психологія праці, фінансово–економічні засади управління освітою, формування здорового способу життя, естетика, етика.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальності "Державне управління".

  Теми магістерських робіт

Кафедра соціальної і гуманітарної політики була заснована у березні 2004 р. після реорганізації кафедри державної політики.
У січні 2013 р. в ході реорганізації ХарРІ НАДУ при Президентові України до кафедри соціальної і гуманітарної політики приєдналася кафедра управління охороною суспільного здоров'я.

Метою кафедри соціальної і гуманітарної політики є визначення методологічних підходів до вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави, розробка практичних рекомендацій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування в реалізації означеного напрямку державної політики.

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також викладання соціогуманітарних дисциплін згідно програм підготовки бакалаврів і спеціалістів за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Управління персоналом та економіка праці" на факультеті соціально–економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в Центрі професійного розвитку управлінських кадрів.

  Робоча програма Соціальна і гуманітарна політика

  Робоча програма Управління змінами

  Робоча програма Іноземна мова в діяльнсті дослідника Доктор філософії

  Робоча програма ділова Іноземна мова_Б_ ПУА_ 2022

  Робоча програма Іноземна мова_Б_ПУА_2022

  Робоча програма Іноземна мова_М_ПУА_2022

  Робоча програма Іноземна мова (за проф спрям) МД

  Робоча програма Іноземна мова (за проф спрямув) ЕД

  Робоча програма Міжнародні комунік МД 19

  Робоча програма міжнародні комунікації МД

  Робоча програма Українcька мова та ділове спілкування в органах влади

1. Бєлова Л.О. Кластерізація освітнього простору Слобожанщини шляхом створення і функціонування Харківського університетського консорціуму. Актуальні проблеми державного управління. 2020. № 1(57). С. 271-275.
2. Byelova, L., Bazanov, V., Nakonechna, O., Kruhlenko, L., Petrenko, O. (2022). The meaning of business reputation and the ways of its protection in the EU countries. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Special issue no.: 12/01/xxvi. (vol. 12, issue 1, special issue xxvi.), 71-75.
3. Бєлова Л.О., Бульба В.Г. Стратегічні пріоритети та практичні завдання підготовки управлінської еліти в Україні (з досвіду ННІ «Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Н. Каразіна). Новий колегіум. 2022. №1-2. С.37-41.
4. V.H. Bulba, O.M. Rudenko, T.V. Ivanova, I. O. Sokolova, S. Stankevych / European public administration and Ukrainian ecological safety // Journal of Ecology, 2021, 11(9), 95-98.
5. V. Bulba, V. Biryukov. Conceptual Principles of State Regulation of Formation and Preservation of Environmentally Safe Medium in Ukraine / V. Bulba V., Biryukov V. – International Journal of Innovative Technologies in Economy: RS Global Sp. z O.O., Poland. № 2(34). 2021.
6. Вашев О.Є., Вашева А.О. Іванова Л.А. Системи охорони здоров’я: сучасні виклики. Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. С.292-295.
7. Vashev О., Lytvynenko M. Social safety аspects in the conditions of reforming the financial providing of the health system in Ukraine. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES. Vol. 4 (2019).
8. Вашев О.Є., Вашева А.О., Огнєв В.А. Особливості планування та формування госпітальних округів Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення. Харків: ХНМУ, 2021 С.90-92.
9. Гришина Н. М., Бігарі М. І. Державна мовна політика в Україні: зміст та підходи до реалізації. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 4(61) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. C. 86-97.
10. Гришина Н. М. Організація внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті: європейський досвід. Теоретико-методичні засади забезпечення якості освіти. монографія / [Д.В. Карамишев, Н.М. Гришина, О.В. Грибко та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. С. 94-107.
11. Гришина Н.М. Мовна політика в умовах глобалізації. Євроінтеграційний вектор розвитку та реалізація національних інтересів України : монографія / [Д. В. Карамишев, Н. В. Мирна, Л.Ю. Величко та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. С.153-165.
12. Єлагін В.П. Управління соціальним та гуманітарним розвитком : Опорний конспект лекцій для самостійної роботи. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. 256с.
13. Єлагін В.П., Благовестов М.О. Система оцінки якості неформальної освіти в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2020. № 1(57). С.261-270.
14. Єлагін В.П. Проектний аналіз в соціальній сфері. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Соціальна політика”. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. 35с.
15. Ignatenko L. et al “Transformation processes in secondary educational institutions at the time of the war (illustrated by the case of Kharkiv, Ukraine)”. The 9th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 29-31, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.
16. Ігнатенко Л.Ю. Довіра до влади як етична проблема. Актуальні проблеми державного управління. 2020. № 1 (57). С.205-211.
17. Ігнатенко Л.Ю. Концепти довіри та справедливості у вимірах представницької демократії. Актуальні проблеми державного управління. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2021.
18. Карамишев Д.В., Сотнікова Л.В. Реалізація державної політики України щодо забезпечення населення лікарськими засобами в умовах інтеграції до Європейського Союзу. Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. Вип. 1 (72). С.68-81.
19. Карамишев Д.В. Організаційно-правові засади цивільно-військового співробітництва в умовах воєнного стану. Публічне управління ХХІ століття: в умовах гібридних загроз : : зб. наук. матер. XХІI Міжнар. наук. конгресу. Х. : ННІ «Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. С. 15-18
20. Karamyshev Dmytro V. Higher Education Management System Based on Principles of Strategic Development / Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 21(14) 2021. P. 31-40.
21. Карамишев Д. Глобальний індекс (GI-10) як інтегрований стратегічний індикатор збалансованого розвитку країн-членів ОЕСР. Актуальні проблеми державного управління. 2020. № 1(57). С.228-241.
22. Кулініч О.В., Гаврашенко А.А. Український культурний фонд як суб’єкт публічної культурної політики. Теорія та практика державного управління. 2020. №2 (69). С.50-57.
23. Кулініч О., Меляков А. Культурні послуги для осіб похилого віку в ОТГ: контексти, приклади, суперечності. Місцеве самоврядування. 2020. №12. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/december/issue-12/article-112506.html
24. Kulinich O., Orel Y., Bykovets K. Typology of social enterprises and systematization of their classification features as a component of the formation of public policy on the development of social entrepreneurship. Public administration and state security aspects. 2021. Vol. 1-2. С.88-102.
25. Меляков А. Суперечності формування організаційних засад публічної гуманітарної політики Української держави. Теорія та практика державного управління. 2020. №2. С.105-112.
26. Меляков А.В., Зуб А.В., Машкіна О.І. Освітній омбудсман в Україні: функції, повноваження, напрями діяльності. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 1. С. 190-197.
27. Меляков А. Інституційні аспекти формування публічної політики в етнонаціональній сфері в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2020. №1. С. 181-187.28. Mykhailets L.
28. Mastery of the art of speaking in public as a component of the image of civil servants. Публічне управління ХХІ століття: в умовах гібридних загроз : зб. наук. матер. XХІI Міжнар. наук. конгресу. Х. : ННІ “Інститут державного управління” ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. C. 280-282
29. Minenko V., Nazarov N., Honcharova S., Kotliarevska K. Resolution of social and labor conflicts in the conditions of social intensity of the society. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2022. Vol. 5(46). P.349-360.
30. Михайлець Л.М. Experience of the EU countries for Ukraine on the issue of language policy. Публічне управління XXI століття: погляд у майбутнє : зб. тез XXI Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2021 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2021. С. 531-533
31. Редін П.О. Простір і час в українській фразеології: монографія / П.О. Редін ; передмова В.М. Терещенка; уклад. покажч. Н.В. Піддубна, В.М. Терещенко, Н.В. Щербакова. Х. : «Друкарня Мадрид», 2017. 160 с.
32. Редін П.О., Гришина Н.М. Мова під час війни: тенденції розвитку. Публічне управління ХХІ століття: в умовах гібридних загроз : зб. наук. матер. XХІI Міжнар. наук. конгресу. Х.: ННІ «Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. С.94-99.
33. Тамм А.Є., Поступна О.В. Рівень зайнятості населення регіону як економічний індикатор сталого розвитку. Теорія та практика державного управління. Вип. 4 ( 51). Вид-во ХарРІ НАДУ “ Магістр ”, 2015. С.3-10.
34. Тамм А.Є. Понятійний апарат державного управління інклюзивною освітою. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип.2 (65). Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». С. 264-275.
35. Шур В.М., Сергєєва О.Ю., Ігнатенко Л.Ю. English for Public Administration. Навчальний посібник – видання друге, доповнене та перероблене – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020.
36. Shur V. «Improving Mechanisms of State Regulation of Adoption as One of the Priorities of social Protection of Children in Ukraine». The 9th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 29-31, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.

Наша адреса: 61001, Харків, пр-т. Героїв Харкова, 75

Електронна пошта: ipa@karazin.ua