Завідувач кафедри –
доктор юридичних наук
Величко
Лариса Юріївна

Кафедра права, національної безпеки та європейської інтеграції – є правонаступницею кафедри права та європейської інтеграції, яка була створена 1 січня 2013 року внаслідок реорганізації кафедри права та законотворчого процесу і кафедри зовнішньої політики та національної безпеки.

Завідувач кафедри – д.ю.н., проф. Величко Лариса Юріївна
доцент — д.ю.н., доц. Клімова Світлана Миколаївна
доцент — д.держ.упр., доц. Ковальова Тетяна Володимирівна
доцент — к.держ.упр., доц. Дубовик Катерина Євгеніївна
доцент — к.держ.упр., доц. Мирна Надія Володимирівна
доцент — к.ю.н., доц. Тучак Микола Олексійович
доцент — к.держ.упр. Білоконь Михайло Вячеславович

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (магістратура):
• Право в публічному управлінні
• Глобалізація та політика національної безпеки (Політика національної безпеки)
• Адаптація законодавства України до законодавства ЄС ПЗОПВ
• Державна антикорупційна політика та протидія корупції на публічній службі ПЗОПВ
• Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України ЄІ
• Механізми управління та адміністрування спільними політиками ЄС ЄІ
• Механізми функціонування правової та інституційної системи ЄС ЄІ
• Нормотворчість та правозастосування ПЗОПВ
• Організаційно-правові засади імплементації Угоди про Асоціацію ЄІ
• Організаційно-правові засади формування та реалізації політики європейської інтеграції ЄІ
• Основи міжнародної та національної безпеки в сучасному світі: гібридизація загроз РПГЗ
• Правове регулювання праці та соціального захисту ПЗОПВ
• Правове регулювання фінансових відносин ПЗОПВ
• Протидія гібридним загрозам: міжнародний та український досвід РПГЗ
• Сучасні міжнародні конфлікти, гібридні загрози та механізми “М’якої сили” РПГЗ

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврат):
• Європейська інтеграція і національна безпека. Модуль 1. Європейська інтеграція
• Європейська інтеграція і національна безпека. Модуль 2. Національна безпека
• Міжнародні відносини та право в країнах ЄС
• Нормативно-правові засади публічної служби. Модуль 2. Запобігання і протидія корупції
• Публічне та приватне право
• Публічне та приватне право. Модуль 2. Конституційне право
• Публічне та приватне право. Модуль 3. Адміністративне право
• Публічне та приватне право. Модуль 4. Цивільне право
• Публічне та приватне право. Модуль 5. Трудове право
• Публічне та приватне право. Модуль 6. Фінансове право
• Публічне та приватне право. Модуль 7. Господарське право

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Управління персоналом та економіка праці» (магістратура):
• Інтелектуальна власність

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Управління персоналом та економіка праці» (бакалаврат):
• Демократія: від теорії до практики
• Основи господарського права
• Трудове право

Освітньо–професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»
• Демократія: від теорії до практики
• Інтелектуальна власність
• Правове забезпечення підприємницької діяльності. Модуль 1. Приватноправове регулювання підприємництва
• Правове забезпечення підприємницької діяльності. Модуль 2. Публічно-правове регулювання підприємництва

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Менеджмент»
• Міжнародне та корпоративне право
• Право

1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: конспект лекцій для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / уклад. С. М. Клімова. Xарків, 2020. 88 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/0B075MfSsvs91fnBBa1pFT19zRmNZM1N6endLQzFwYVBwSjJXdzVLZ0s5YUt1UHJHVlFmSjQ?resourcekey=0-fyTf6QHeOG63SjZqSx8NSQ
2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: метод. вказівки для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / уклад. : С. М. Клімова, О. Г. Рогова. Xарків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. 84 с.;
3. Величко Л.Ю., Сергєєва Л.М. Міжнародне право / навчальна програма та методичні вказівки ФСЄУ. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 60 с.
4. Величко Л.Ю., Рогова О.Г. Право в публічному управлінні / конспект лекцій. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 120 с.
5. Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України : навчальна програма та методичні вказівки до дисципліни спеціалізації «європейська інтеграція» для слухачів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. : Л. Ю. Величко, Н. В. Мирна, М. В. Білоконь – Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 32 с.
6. Ковальова Т.В. Державна антикорупційна політика та протидія корупції на публічній службі: навч.- метод. посіб. для дистанційного навчання [Електронний ресурс ] / Т. В. Ковальова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. 180 с. URL: http://vstup.kbuapa.kharkov.ua:8000/client/courses.asp?PageNumber=
7. Ковальова Т.В. Інтелектуальна власність. Метод. рекомендації до семінарських занять. Х.: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018.
8. Конституційне право: навчальна програма та методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування». У співавторстві із: Сергєєва Л.М. Харків : ХарРІ НАДУ. 2019. 42 с.
9. Міжнародне право: навч.програма та методичні вказівки навчальна програма та методичні вказівки до змістовного модулю 1 «Міжнародне право» навчальної дисципліни «Міжнародне та корпоративне право» для студентів денної форми навчання. Напрям підготовки в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 073: «МЕНЕДЖМЕНТ» /Укл. : Величко Л.Ю., Сергєєва Л.М. Харків : ХарРІ НАДУ. 2021. 59 с.
10. Організаційно-правові засади імплементації Угоди про Асоціацію : навчальна програма та методичні вказівки до дисципліни спеціалізації «європейська інтеграція» для слухачів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. : Л. Ю. Величко, Н. В. Мирна, М. В. Білоконь – Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 35 с.
11. Організаційно-правові засади формування та реалізації політики європейської інтеграції : навчальна програма та методичні вказівки до дисципліни спеціалізації «європейська інтеграція» для слухачів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. : Л. Ю. Величко, Н. В. Мирна, М. В. Білоконь – Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 37 с.
12. Політика національної безпеки : методичні вказівки до навчальної програма до навчальної програми модулю 2 «Політика національної безпеки», нормативної дисципліни «Глобалізація та політика національної безпеки» для слухачів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. : Л. М. Сергєєва, М. В. Білоконь – Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 57 с.
13. Правове регулювання праці та соціального захисту: навчально-методичний посібник для слухачів факультету підготовки магістрів публічного управління та адміністрування: спеціальність «Державне управління»/упоряд: Л.Ю.Величко, В.В.Собченко,-Х:Вид-во ХаРІНАДУ «Магістр», 2020.
14. Правове регулювання фінансових відносин: метод. вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи / уклад. : Клімова С. М., Корнева О. С. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. 64 с.
15. Сергєєва Л. М., Дубовик К.Є. Конституційне право: навчальна програма та методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування»: Харків : ХарРІ НАДУ. 2019. 42 с.
16. Підручник «Трудове право України: підручник (за ред. проф. О.М.Ярошенко). Харків: Вид-во 2022. – 376с» (Величко Л.Ю.).2020…

Основним науковим напрямом діяльності кафедри є дослідження законодавства України, яке регулює сукупність публічних відносин між суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Проводяться дослідження у сфері проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, державного фінансового контролю, законодавчого регулювання етики державної служби, відповідальності державних службовців, у тому числі за корупційні діяння, правових засад місцевого самоврядування, уніфікації української юридичної та державноуправлінської термінології, мовного регулювання публічно–правових відносин. На кафедрі створено тимчасовий творчий колектив «ЄВРОПА», що проводить дослiдження концептуальних засад та процесу розробки та впровадження актуальних політик Європейського Союзу та України, сукупності засобів, методів та форм державного управлiння євроінтеграційною політикою України.
За час існування кафедра займалася розробкою таких науково–дослідних тем:
1. Державне управління європейською інтеграцією України.
2. Механізми формування і реалізації актуальних політик Європейського Союзу та України: тенденції інтеграційних процесів.
3. Правове регулювання організації та діяльності системи органів публічної влади й управління на місцевому і регіональному рівнях.
4. Правові аспекти державної регіональної політики в Україні.
5. Проблеми вдосконалення законодавства України про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.
6. Розвиток місцевого самоврядування в умовах 2–го етапу конституційної реформи.
7. Розробка методики оцінки соціальних потреб і визначення механізмів підвищення довіри населення до органів державної влади.
8. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу.
9. Удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні.
10. Формування та реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах інтеграції України до Європейського співтовариства.
11. Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади і державного управління з надання адміністративних послуг населенню.
12. Євроінтеграція України: проблеми та перспективи.
13. Імплементація принципів acquis communautaire в діяльності органів публічної влади.
14. Організаційно-правовий механізм модернізації публічного управління відповідно до стандартів «good governance».

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Mykola Kovalenko, Larysa Velychko, Sergiy Kalinichenko, Dmytro Ziuz. A new approach to creating state-owned enterprises in UKRAINE. Public Policy and Administration. 2019, Vol. 18, No 4, p. 497–508. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5145/4642.
2. Oleg M. Yaroshenko, Olena V. Moskalenko, Larysa Yu. Velychko, and Volodymyr S. Kovrygin. Property civil law liability and material liability of employees for damage caused to an employer: on the basis of civil law of Ukraine. Asia Life Sciences: The Asian International Journal of Life Sciences, №2. 2019. P. 735-744.
3. Oleksii Kulakov, Irina Babiy, Anatolii Havryliak, Mykhailo Bilokon, Olena Dikan, Tetyana Miroshichenko. International Investment Activity in the Context of the Foreign Relations of Ukraine with Countries of the European Union. Studies of Applied Economics. 2021. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4948. Scopus
4. Velychko L., Horodetska I., Moskalenko O., Shumna L. Legal regulation developing innovetion clusters in the financial sector in Ukraine. Financial and Credit Activiti-Problems of Theory and Practice. 2020, T. 1. № 32. P. 231-243.
5. Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю в Україні / K. E. Dubovik, V. G. Hornyk, V. V Shpachuk, S. A. Kravchenko. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. Т. 3. № 30. С. 341-350. Web of Science https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/1962/1980.

1. Величко Л. Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на сферу дії трудового права України. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1. С. 36–39.
2. Величко Л. Ю. Вплив міграційних процесів на ринок праці України. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 102–106.
3. Величко Л. Ю. Галузева належність відносин запозиченої праці. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 82–85.
4. Величко Л. Ю. Компаративістське дослідження поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці професійних спортсменів. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Volume 5. Issue 1. P. 264–270.
5. Величко Л. Ю. Нетипова зайнятість як форма реалізації права на працю. Держава та регіони. Серія «Право». 2018. № 2 (60). С. 23–27.
6. Величко Л. Ю. Особливості сфери дії трудового права за проектом Трудового кодексу України. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія «Право». 2018. Вип. 48. Т. 1. С. 120–122.
7. Величко Л. Ю. Особливості сфери дії трудового права на правове регулювання праці членів виробничих кооперативів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 51. С. 133–136.
8. Величко Л. Ю. Поширення нетипових форм зайнятості як прояв розширення сфери дії трудового права. Приватне та публічне право. 2018. № 2. С. 87–89.
9. Величко Л. Ю. Правове регулювання праці самозайнятих осіб (на прикладі адвокатів та їх помічників). Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 3 (31). Т. 1. С. 80–83.
10. Величко Л. Ю. Проблема застосування Цивільного кодексу України до регулювання трудових правовідносин у сучасних реаліях. Право і суспільство. 2018. № 3. Ч. 1. С. 159–165.
11. Величко Л. Ю. Сфера дії та предмет трудового права: нові перспективи розвитку. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 54–58.
12. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права на правове регулювання праці у фермерських господарствах. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 114–117.
13. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України та кодифікаційна діяльність. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 1 (29). С. 118–122.
14. Величко Л.Ю., Ярошенко О.М. Поновлення на роботі. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.11: Трудове право / ред. кол. Прилипко С.М. (голова), Іншин М.І. ( заст. Голови), Ярошенко О.М.та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.. В.М. Короецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого. 2018. 776 с., С. 438-442.
15. Величко Л.Ю., Кузьменко Т.М. Сучасний стан наукових розробок щодо публічного управління протидією рейдерству. Актуальні проблеми державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. № 1.
16. Величко Л.Ю., Рибалко К.В. Про поняття « публічне управління землями сільськогосподарського призначення». Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. № 1.
17. Величко Л.Ю., Товмасян А.Е. Механізми державного управління примусовим виконанням судових рішень щодо суб’єктів господарювання: аналіз проведених досліджень і виокремлення песпективних їх напрямів. Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. № 3. С. 8–15. (Index Copernicus) doi.org/10.34213/tp.19.03.01.
18. Білоконь М.В. Європейський вимір глобальної безпеки: значення для України. Актуальні проблеми державного управління, №2, 30.10.2020 р. URL: http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/439/601.
19. Дотримання принципу верховенства права у діяльності фонду соціального страхування України/ В.В. Собченко// Державне будівництво [Електронне наукове видання] : – 2018. – №2. – Режим доступу.: http:www.kbuapa. kharkov.ua.
20. Дубовик К.Є. Девіантна поведінка як соціальна проблема. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ.[ Головний ред. М. М. Іжа]. Вип. 2(74). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. С.21–27.
21. Дубовик К.Є. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності. К.Є.Дубовик. Х.: Державне будівництво. 2021. № 30 Том 1. URL : http://db.Kh.ua
22. Клімова С. М. Адміністративно-правове регулювання управління публічними фінансами: функції, цілі та механізм. Юридичний бюлетень. 2018. Вип. 6 (6). С. 102–108.
23. Клімова С. М. Види адміністративних режимів обігу публічних фінансів в Україні. Наше право. 2019. № 1. С. 56–63.
24. Клімова С. М. Оптимізація інформаційно-правового забезпечення управління публічними фінансами. Правова держава. 2018. № 32. С. 85–92.
25. Клімова С. М. Поняття та складники адміністративного режиму обігу публічних фінансів в Україні. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 116–120.
26. Клімова С. М., Юсупова Т. М. Співвідношення понять розрахункових та фінансово-управлінських відносин у контексті українсько-європейського досвіду. Державне будівництво [електронне видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України]. 2018. №1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db
27. Ковальова Т.В. Застосування принципів acquis communautaire у процесі реалізації державної мовної політики України щодо національних меншин (на прикладі угорської національної меншини). Вісник Національної академії державного управління при Президентові України НАДУ. 2020. № 1. С. 70-79.
28. Ковальова Т.В. Мовний менеджмент як інструмент реалізації державної мовної політики. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. №2. С. 129-138.
29. Ковальова Т.В. Правове регулювання та реалізації державної мовної політики Словацької Республіки щодо угорської та української національних меншин. Теорія та практика державного управління. 2020. №1. С. 230-239.
30. Ковальова Т.В. Роль державної мовної політики у формуванні гуманітарного простору (на прикладі Харківської та Донецької областей). Державне будівництво. 2019. №2.
31. Ковальова Т.В. Сучасний стан реалізації окремих напрямів державної антикорупційної політики у сфері публічної служби в Україні. Теорія та практика державного управління. 2019. №3. С. 24-32.
32. Ковальова Т.В. Сучасні методики вимірювання та оцінювання корупції. Державне будівництво. 2018. №2.
33. Ковальова Т.В. Теорії нації як методологічна засада формування державної мовної політики. Ефективність державного управління. 2020. №1. С. 28-43.
34. Мирна Н. В., Соколова В. В. Становлення та розвиток системи технічного регулювання в ЄС. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020.
35. Сергєєва Л. М., Собченко В. В. Формування механізмів державного управління у сфері забезпечення соціальної безпеки України на сучасному етапі: Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. С. 234-242.
36. Сергєєва Л. М., Собченко В. В. Формування механізмів державного управління у сфері забезпечення соціальної безпеки України на сучасному етапі: Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. С. 234-242.
37. Сергєєва Л.М. Складові комплексного механізму державного управління забезпечення захисту прав і свобод постраждалих від торгівлі людьми //Л.М. Сергєєва, А.А. Сергєєв Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2018. Вип. 139. C. 240-247.
38. Kovalova T.V. The Typology of the language policy in the contemporary conditions of the state development. Актуальні проблеми державного управління. 2020. №1 (57). С. 301-307.
39. Kovalyova T. V. Political and legal aspects of state language policy formation: Czech experience for Ukraine. Public management. 2020. №2 (22). С. 76-90.
40. Myrna N., Padafet I. Ukraine’s Association Agenda and pecularities of acquisition of the international technical assistance Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. –Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1. (8). – 542 с. (Серія: Державне управління)

1. Величко Л.Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євроінтеграції: актуальні проблеми теорії та практики: монографія. Харків:Константа, 2018.392 с.
2. Євроінтеграційний вектор розвитку та реалізація національних інтересів України: монографія / [Д.В. Карамишев, Н.В. Мирна, Л.Ю. Величко та ін.]; за заг. ред.. д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева.-Х.:Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021.-201 с.
3. Клімова С. М. Адміністративно-правове регулювання та організаційне забезпечення управління публічними фінансами України : монографія. Харків : ТОВ «ПЛАНЕТА-ПРИНТ», 2018. 360 с.;
4. Ковальова Т.В. Державна мовна політика України: сучасні суспільні виклики: монографія. Х.: вид-во «Магістр», 2020. 396 с.
5. Управлінські, правові та соціально-економічні аспекти імплементації acquis commuautaire у діяльності органів публічної влади України / За заг. ред.. докторів юридичних наук Л.Ю. Величко та С.М. Клімової. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 204 с.
6. Філософія публічного управління : кол. моногр. / В. П. Солових на ін. ; наук. ред. В. П. Солових. Київ : НАДУ, 2020. 256 с. С. 219–239.