завідувач кафедри –
доктор наук з державного управління,
професор
Дзюндзюк
Вячеслав Борисович

Кафедра політології та філософії була заснована у березні 2004 р. після реорганізації кафедри державної політики. Мета створення кафедри полягала у викладанні дисциплін з політології та філософії на факультетах усіх форм навчання, для підвищення кваліфікації державних службовців Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей на базі обласного та регіонального центрів

Кафедра активно бере участь у професійній підготовці висококваліфікованих, високоморальних, відповідальних фахівців для органів державного управління і місцевого самоврядування, здатних формувати державну політику і забезпечувати її реалізацію на всіх рівнях, через надання їм сучасних знань з політичних і філософських наук, формування у них відповідних умінь та навичок.


Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор Дзюндзюк Вячеслав Борисович
професор — д.держ.упр., проф. Крутій Олена Миколаївна
професор — д.держ.упр., проф. Орлов Олександр Валентинович
доцент — к.тех.н., доц. Кобзєв Ігор Володимирович
доцент — к.держ.упр., доц. Козлов Костянтин Іванович
доцент — к.соц.н., доц. Котуков Олександр Анатолійович
доцент – к.держ.упр., доц. Котукова Тетяна Валентинівна
доцент — к.держ.упр., доц. Макаренко Олександр Михайлович
доцент — к.держ.упр., доц. Серенок Артем Олексійович
доцент — к.держ.упр., доц. Соболь Роман Георгійович
старший викладач — к.держ.упр. Черноіваненко Аліна Володимирівна
старший викладачІванова Ірина Дмитрівна
провідний фахівецьСоболь Роман Георгійович

Підготовка науково–педагогічних кадрів через аспірантуру здійснюється при кафедрі з 1997 р., а через докторантуру з 2006 р. Усього захищено 23 кандидатських та 3 докторські дисертації з державного управління. Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка 2 докторантів наук, 20 аспірантів та 5 здобувачів наукового ступеня.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»
• Глобалізація та політика національної безпеки
• Громадські об’єднання і політичні партії як суб’єкти політичного процесу
• Демократичне врядування: теорія і практика
• Електронне урядування
• Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів
• Інформаційна політика та цифрові технології
• Інформаційно-комунікативна діяльність в публічному управлінні
• Парламентаризм
• Політична психологія та іміджологія
• Політичний менеджмент і маркетинг
• Політичні інститути та процеси
• Публічна політика

Освітньо-професійна програма «Публічна політика і управління в умовах гібридних загроз»
• Аналіз та протидія гібридним загрозам в публічному управлінні
• Антикризове управління в умовах гібридних загроз
• Інформаційна та кібербезпека в органах публічної влади
• Інформаційний вимір гібридної війни
• Інформаційні війни
• Психологічні аспекти гібридної війни та механізми протидії конфліктам
• Психологічні аспекти протидії гібридним загрозам
• Публічна політика
• Публічно-приватне партнерство у протидії гібридним загрозам
• Стратегічне управління та управління проєктами
• Управління змінами в публічній сфері
• Цифровий розвиток та електронна демократія


Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

• Методологія наукових досліджень та прийняття управлінських рішень
• Інформаційні системи в бізнесі
• Електронна торгівля

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (бакалаври)
• Основи політичних наук
• Філософія
• Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці»
• Політологія
• Філософія
• Вища та прикладна математика
• Економіко-математичні методи та моделі. Економетрика
• Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»
• Політологія
• Філософія
• Вища та прикладна математика
• Економіко-математичні методи та моделі. Економетрика
• Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
• Етика ділового спілкування
• Політологія
• Філософія
• Вища та прикладна математика
• Економіко-математичні методи та моделі. Економетрика
• Інформаційні системи та технології

1. Державні закупівлі в Україні: практикум: [навч.–метод. посіб.] / Укладач К. І. Козлов. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 39 с.
2. Дзюндзюк В. Б. Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна [навч. посібник] / В. Б. Дзюндзюк. – Х.: Хар РІ НАДУ, 2009.
3. Дзюндзюк В. Б. Громадсько–політичні об'єднання як суб'єкти політичних процесів [навч. посібник] / В. Б. Дзюндзюк, В. В. Нікітін. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2008.
4. Діуліна В. В. Феномен політичного лідерства та проблеми політичного лідерства в умовах модернізації / В.В. Діуліна // Політична модернізація: підручник / [ В.В.Діуліна, В.Б. Дзюндзюк, О.І. Крюков та ін.]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – С.166–178.

5. Комунікації в публічному адмініструванні // Навчально–методичні матеріали // Укладач О. В. Радченко. – Х.: Вид–во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2009. – 40 с.
6. Крюков О. І. Політичні партії як суб'єкт формування політико–управлінської еліти в умовах політичної модернізації [навч. посібник]. – К.: Парламентське видавництво, 2008 – 416 с.
7. Навчально–методичні матеріали з підготовки членів дільничних виборчих комісій та офіційних спостерігачів по виборам депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів 31 жовтня 2010 року / Укладачі О.В. Радченко, К.І. Козлов, Ю.Г. Падафет. – Х.: Вид–во Асоціації докторів державного управління, 2010. – 40 с.
8. Організаційно–правові основи здійснення державних закупівель: [навч.–метод. посіб.] / Укладачі К. І. Мельникова, К. І. Козлов, О. С. Мельников. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – 205 с.
9. Політична модернізація: [підручник] / В. Дзюндзюк, Л. Приходченко, О.Крюков и др. – Х.: Вид–во Асоціації докторів державного управління, 2011. – 400/86 с.
10. Політична модернізація підручник / за заг. ред. д.держ.упр. В. Б. Дзюндзюка, д.держ.упр. О. В. Радченка, к.соц.н. О. А. Котукова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – 400 с.
11. Політична модернізація: теорія та історія: метод. реком. для слухачів усіх форм навчання / [уклад.: В. Б. Дзюндзюк, О. А. Котуков, О. В. Радченко, Т. В. Кузнякова та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – 48 с.
12. Солових В. П. Політико–адміністративні відносини у процесі трансформації політичної системи України / В. П. Солових // Політична модернізація: [підручник] / за ред. д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюка; д.держ.упр., доц О. В. Радченка; к.соц.н. О. А.Котукова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – С. 320–332.
13. Солових В. П. Політико–управлінські відносини: методологія та практика: [Монографія] / В. П. Солових. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 164 с.
14. Державна інформаційна політика: навч. посіб. [В.Б.Дзюндзюк, О.І.Крюков, В.А.Ландсман та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.Б.Дзюндзюка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 344 с.
15. Етика державного управлінця: програма та методичні вказівки з дисципліни "Етика державного управлінця" (модуль "Філософські проблеми державного управління") для слухачів за спеціальністю "Державне управління" / уклад. О.М.Крутій. – Х.: Вид–во ХарРІНАДУ "Магістр", 2012. – 24 с.
16. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В. Б. Дзюндзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 256 с.
17. Абетка політична: матеріали для практичного використання [Навчальний посібник] / За наук.ред. док.наук держ. упр. О. В. Радченка; Вид. 9–е, доп. і перероб. – Житомир, ОЦМІ, 2012. – 350 с.
18. Радченко О. В. Антропологічні витоки феномену державної влади / О. В. Радченко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – Хмельницький, 2012 – № 2(42). – С. 63–70.
19. Котуков О., Кузнякова Т. Оволодіння основами інформаційно–аналітичної діяльності як запорука прийняття обґрунтованих управлінських рішень // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. [Електронний ресурс] – Х.: Вид–во "ДокНаукДержУпр", 2012. – № 2(10): – Режим доступу. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/putp/2012–2/doc/2/06.pdf
20. Хашиєва Л. В. Теоретичні основи модернізації системи державного управління на засадах комунікативної парадигми // Актуальні проблеми державного управління. – Х. – 2012. – Вип. 1 (41). – С. 98–105.
21. Філософські проблеми державного управління: Навч. посібник / За заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013.
22. Філософія і психологія публічної влади: монографія / В.Б. Дзюндзюк, Б.В. Дзюндзюк, К.І. Козлов, О.А. Котуков, О.М. Крутій, О.І. Крюков, А.О. Кузнецов, Д.В. Олійник, В.П. Солових, Л.В. Хашиєва, Т.Б. Хомуленко; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюка. – Х.: Вид–во "Магістр", 2015. – 392 с.
23. Філософські історії в коміксах/В.Б.Дзюндзюк, Л.В.Хашиєва, О.А.Котуков, Д.В.Олійник; за заг.ред к.держ.упр Л.В.Хашиєвої: худож.О.М.Іваненко. – Х.: Вид–во "Магістр", 2016. – 32.:Іл

Рівень професіоналізму професорсько–викладацького складу кафедри сприяє формуванню наукової школи з проблем управління політичними процесами на центральному та регіональному рівні. Увесь професорський склад кафедри бере участь у роботі Спеціалізованих вчених рад. Авторитет кафедри визнано у науковому середовищі, доказом чого є звернення щодо рецензування дисертацій, авторефератів, монографій, навчальних посібників, підручників та інших наукових праць.

Основним науковим напрямком діяльності кафедри є дослідження стану та перспектив удосконалення державної політики України, яке передбачає розробку наступних проблем: політика та механізми її впровадження в Україні, держава та державотворчі процеси, формування соціальної держави, етика державної служби, соціологічні методи досліджень, аналіз державної політики, сучасні геополітичні процеси, основи взаємодії політики та управління.

Згідно із державною науково–технічною програмою у 2012 році кафедра виконує дослідження з теми Публічне врядування у сучасній державі (0112U001159).

Згідно із державною науково–технічною програмою у 2012 році кафедра виконує дослідження з теми Публічне врядування у сучасній державі (0112U001159).

Працівники кафедри беруть участь у робочих комісіях, експертних групах, науково–технічних радах органів державної влади та інших установ у підготовці законодавчих, нормативно–правових актів відповідної проблематики.

З 2016 року згідно із державною науково–технічною програмою кафедра виконує наукове дослідження з теми "Публічне управління в умовах глобалізації" (0116U007246)

Електронна пошта: ipa@karazin.ua