Завідувач кафедри
доктор наук з
державного управління,
професор
Латинін
Микола Анатолійович

Кафедра є базовим структурним підрозділом навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут), що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування, а також за іншими спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті.
До складу кафедри входять: завідувач кафедри, професори, доценти,старші викладачі, викладачі, асистенти, навчально-допоміжний персонал та наукові працівники.

Кафедра економічної політики та менеджменту є випускаючою за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

На сьогоднішній день здійснюється підготовка студентів за денною та заочною формами навчання для здобуття:

• першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»;
• другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування».

.

Положення про “Кафедра економічної політики та менеджменту”

Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор, Латинін Микола Анатолійович
професор — д.держ.упр., проф. Дунаєв Ігор Володимирович
професор – д.держ.упр., проф. Коваленко Микола Миколайович
професор — д.держ.упр., проф. Ульянченко Юрій Олександрович
доцент — к.держ.упр., доц. Бабаєв Валерій Юрійович
доцент — к.держ.упр., доц. Ваніна Яна Адольфівна
доцент — к.держ.упр., доц. Клименко Наталія Григорівна
доцент — к.держ.упр., доц. Косенко Аліса Володимирівна
доцент — к.держ.упр., доц. Косенко Віктор Вікторович
доцент — к.е.н., доц. Коваленко Наталія Володимирівна
доцент — к.держ.упр., доц. Луговенко Наталія Вікторівна
доцент — к.держ.упр., доц. Тимоха Денис Анатолійович
старший викладач — к.держ.упр. Горбань Аліна Ігорівна
старший викладач — к.держ.упр. Чернятіна Вікторія Анатоліївна
провідний фахівець кафедри — Шульга Інна Вікторівна

З 2016 р. кафедра веде дослідження за темою "Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного розвитку", науковий керівник – д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Бабаєв В.Ю.

За комплексним науковим проектом Академії «Державне управління та місцеве самоврядування» з 2019 р. кафедрою виконується науково-дослідна робота за темою «Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: виклики та можливості» (№ держреєстрації 0119U001388), науковий керівник – д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Бабаєв В.Ю.

Працівники кафедри беруть участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах органів публічної влади; є ключовими розробниками проектів законів України у сфері цифрової економіки і токенізованих активів для комітетів Верховної Ради 9-ого скликання; є членами Групи незалежних експертів з місцевого самоврядування Ради Європи (з 2018 р.), а також беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад з підготовки кандидатів та докторів наук з публічного управління.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

• Економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні
• Економічне врядування та публічні фінанси
• Макроекономічна політика та аналіз її ефективності
• Монетарна політика і регулювання банківської та біржової діяльності

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) "Управління персоналом та економіка праці"

• Бізнес-планування та інвестування
• Державне регулювання економіки
• Економіка і фінанси підприємства
• Економічна теорія. Модуль 2. Макроекономіка
• Економічний аналіз
• Інституціональна економіка
• Інфраструктура товарного ринку та основи біржової діяльності
• Комунікативний менеджмент
• Маркетинг та логістика
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 2. Менеджмент
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 3. Операційний менеджмент
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 6. Управління інноваціями
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 7. Стратегічне управління підприємством
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 8. Адміністративний менеджмент
• Організація підприємницької діяльності
• Офісний менеджмент
• Планування та прогнозування діяльності організації
• Ситуаційний менеджмент
• Статистика

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

• Економіка. Модуль 1. Макроекономічна політика та аналіз її ефективності
• Економіка. Модуль 2. Міжнародна економіка
• Економіка. Модуль 3. Корпоративна стратегія
• Взаємодія з органами влади: GR–менеджмент
• Логістичний менеджмент
• Маркетинг. Модуль 1. Маркетингові дослідження
• Маркетинг. Модуль 2. Маркетингова товарна політика
• Маркетинг. Модуль 3. Ціноутворення та цінова політика
• Менеджмент. Модуль 1. HR-менеджмент
• Менеджмент. Модуль 2. Управління проектами
• Менеджмент. Модуль 3. Інвестиційний менеджмент
• Міжсекторальна політика та аналіз її ефективності
• Організація бізнесу
• Реінжиніринг бізнес–процесів та управлінське консультування
• Фінанси. Модуль 1. Монетарна політика та банківська і біржова діяльність
• PR (звязки з громадскістю)

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці»

• Економіка підприємства
• Економічний аналіз
• Інституціональна економіка
• Макроекономіка
• Маркетинг
• Менеджмент
• Статистика
• Інноваційний розвиток підприємства
• Стратегічне управління підприємством

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

• Інституціональна економіка
• Макроекономіка
• Маркетинг
• Менеджмент
• Статистика
• Монетарна політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

• Основи економіки. Модуль 2. Макроекономіка
• Основи економіки. Модуль 4. Економіка підприємств публічної сфери

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими та дипломними роботами з усіх вище перелічених спеціальностей.

Усього захищено 32 кандидатських та 7 докторських дисертацій з державного управління. Станом на січень 2021 р. на кафедрі здійснюється підготовка 12 аспірантів (здобувачів) та 1 докторанта.

Латинін М.А., Харченко Т.О. Теоретичні підходи до формування механізмів державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України // Теорія і практика державного управління. 2020. №4. URL: http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/238

Dunayev I.V. Improving the efficiency of equipment and technology of waste briquetting / I.V. Bondarenko, A.I. Kutnyashenko, A.A. Toporov, O.S. Zyuz, , A.V. Krakhmalev, O. V. Yavorovskaya, E. D. Kostina, O.E. Alekseeva. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, №6 (10-108), стр. 36–52. URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/download/220349/221813.pdf (Scopus)

Ivanov D. V., Latynin M. A. Complex Mechanism of State Regulation of Development of Economic Potential of Territories in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. 5 (32). URL: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/1707/1576

Kud А. Rethinking the Role of Government in the Economy of the 21st Century: Analysis Based on Traditional State Programs. Pressing problems of public administration. 2020. No. 2(58). P. 85–93. Doi: 10.34213/аp.20.02.09. URL: http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/428/590?fbclid=IwAR2eAaSolfAPKc8nc71y9rzbzwv-8bASo5DbYJGtygMm0yedRiEpUj21y1A

Косенко А.В., Ваніна Я.А. Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах України. Актуальні проблеми державного управління. 2020. №2. С. 70-76. URL : http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/426/588

Дунаєв І.В., Чернявський К.О. Уточнення концептуальних основ стратегії промислової диверсифікації: врахування регіонального контексту для потреб сільських територій. Актуальні проблеми державного управління. 2020. №2 (58). С. 42-61. URL : http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/424/586. DOI10.34213/аp.20.02.05

Kud A. The Phenomenon of Virtual Assets: Economic and Legal Aspects. International Journal of Education and Science. 2020. Vol. 3. No. 3. P. 13–24. Doi: 10.26697/ijes.2020.4.3. URL: https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES.2020.4.2.pdf (Scopus)

Дунаєв І., Кудь А. Конструювання майбутнього для України: від інтуїтивного пророцтва до наукового синтезу. Вісник післядипломної освіти. 2020. Вип. 12 (41). (Серія “Соціальні та поведінкові науки”). С. 142-159. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_Social_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf; DOI https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522‐9958‐2020‐12(41)‐142‐159

Zyuz O.S. Challenges of decentralization reform for the development of solid waste management in Ukraine. Проблемы управления. 2020. №3. С. 69-72. URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44043029

Dunayev I., Kuts Yu., Stativka N., Ziuz O., Kralia V. Analisys of mechanisms for establishing cooperation between public authorities, private sector and public in domestic waste management in Ukraine. Public policy and administration. 2020. Vol 19, №2. p. 316-328. URL : https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5270/4808 (ISSN online 2029-2872) (Scopus)

Латинін М.А., Іванов Д.В. Закордонний досвід державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій. Аспекти публічного управління. 2019. Том 7. №12. С. 125-134.

Kruhlov V., Latynin M., Horban A., Petrov A. Public-Private Partnership in Cybersecurity. International Workshop on Cyber Hygiene (CybHyg-2019), Kyiv, Ukraine, November 30, 2019. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper48.pdf. (SCOPUS)

Dunayev I. Awakening economic policy of Ukrainian regions: how to reshape mechanisms for organization and deblocking the discrete modernization? / Igor Dunayev // Proceedings of the 7th Central European Conference in Regional Science “Flows of resources in the regional economy in the age of digitalosation”; 9-11 October 2019, Sopron. – Sopron: University of Sopron, ERSA, 2019. URL : https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Antczak/publication/345084389_Differentiation_of_territorial_andinstitutional_capital_in_Poland_Cross-sectional_and_spatial_context/links/5f9d8e83a6fdccfd7b8e3c84/Differentiation-of-territorial-andinstitutional-capital-in-Poland-Cross-sectional-and-spatial-context.pdf (Web of Science)

Латинін М.А. Роль держави в забезпеченні соціальної безпеки загалом і регіонів зокрема. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського нац. техн. ун-ту. m2019. №1. URL : http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/21.pdf

Kud A. Substantiation of the term “digital asset”: economic and legal aspects. International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. Doi: 10.26697/ ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_(6).pdf

Dunayev I. Reshaping Institutional Basis for Regional Economic Progress: Findings for Present-day Ukraine and Promising Democratic Countries / I. Dunayev, N. Stativka, O. Milash, A. Nadtochii, N. Kovalenko / Progress in Economics Research. Vol. 44 / Edited monograph: ed. Albert Tavidze. New York: NOVA Publ., 2019. 231 p. C. 47-84 (Scopus).

Гібадуллін О.В. Особливості функціонування механізмів державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України. Актуальні проблеми державного управління. 2019. №1. https://doi.org/10.34213/ap.19.01.11

Сиволапенко Т. Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави. Актуальні проблеми державного управління. 2019. №1. https://doi.org/10.34213/ap.19.01.12

Гібадуллін О.В. Сучасний стан державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України, тенденції та перспективи. Держава те регіони. Серія: Державне управління. 2019. № 4 (68). С. 88–95

Dunayev I., Latynin M., Ulyanchenko Y., Kosenko A. Renewing an economic policy for a rising Ukrainian region: smoothing discrete shifts and mastering new competencies. Regional science inquiry. 2019. Vol. X. №2. C. 133-150. URL: http://www.rsijournal.eu/ARTICLES/December_2019/11.pdf (Scopus)

Зюзь О. С. Стратегічні напрямки вдосконалення стимулюючого механізму публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами. фективність державного управління. 2020. № 63. С. 132-142.

Латынин Н. А. Институциональная модель государственной социальной политики в странах ЕС. East journal of security studies : элек. сб. науч. труд. Нац. Ун-та гражд. защ. Украины. 2018. № 1 (3). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8700/1/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD.pdf.

Латинін М.А.Теоретичні основи державного управління регіональним розвитком. Науковий вісник: Державне управління. 2018. №1. С. 57-66

Dunayev I. Moving Regional Economic Policy Modernization Ahead: Systems Basis for Organizational and Deblocking Mechanisms in Present-day Ukraine. Regional Science Inquiry. 2017. Vol. IX. n.1. С. 21-39. URL : www.rsijournal.eu/ARTICLES/June_2017/RSI_June_2017_IX_(1).pdf (Scopus)

Державна політика розвитку сільських територій в Україні в умовах децентралізації: механізми формування та реалізації / М.А. Латинін, Є.М. Борщук, І.В. Дунаєв та ін. Харків: «Магістр», 2020. 248 с.

Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосов. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018 200 с.

Державна економічна політика регіонального розвитку: монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. 329 с.

Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія / [М.А. Латинін, С. В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014.

Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети: монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. М. А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – 320 с.

Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: моногр. / [М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.]; за заг. ред. М. А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 276 с. – (До 10–річчя кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ).

Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації: монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. М. А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.

Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: [моногр.] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.]; за заг.ред. М.А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. 276 с.

Реалізація політики інноваційно–інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: [моногр.] / [А. О.Дєгтяр, О. Ю. Амосов, М. А. Латинін та ін.]. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. 144 с.

Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПКм [моногр.] / [редкол. Л. М. Анічин, Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий та ін.]. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. 296 с.

Регіональна політика розвитку аграрної сфери: [моногр.] / [за заг. ред. проф. Г. І. Мостового]. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. 292 с.

Круглов В. В. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: механізми державного регулювання : [моногр.]. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 252 с. URL : https://www.researchgate.net/profile/Vitalij_Kruglov2/publication/342871827_Rozvitok_derzavno-privatnogo_partnerstva_v_Ukraini_mehanizmi_derzavnogo_reguluvanna/links/5f09f05da6fdcc4ca45e4c21/Rozvitok-derzavno-privatnogo-partnerstva-v-Ukraini-mehanizmi-derzavnogo-reguluvanna.pdf

Кудь А.А., Кучерявенко Н.П., Смычок Е.М. Цифровые активы и их экономико-правовое регулирование в счете развития технологии блокчейн : монография. Харьков : Право, 2019. 384 с. ISBN 978-966-937-838-5

Дунаєв І.В. Публічна регіональна економічна політика в Україні: формування механізмів модернізації / І.В. Дунаєв [моногр.]. Харків : Магістр, 2017. 296 с.

Ульянченко Ю. О. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки: механізми державного регулювання: [моногр.] / Ю. О. Ульянченко. – Харків: Вид–во “Асоціації докторів наук з державного управління”, 2013. 368 с.

Ковальчук В.Г. Державне управління соціально–економічним розвитком регіону: [моногр.]. Харків: Золоті сторінки, 2013. 296 с.

Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрних відносин в умовах соціально–економічних трансформацій: [моногр.]. Харків: “Міськдрук”, 2012. 260 с.

Цінова політика сільськогосподарських підприємств в умовах ринку: [моногр.] / Г.П. Пасемко, С.В. Шевченко. Харків: ХНАУ, 2012. 228 с.

Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва: [моногр.] / А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін, В. О. Галушко. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. 200 с.

Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: [моногр.]. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. 240 с.

Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: [моногр.]. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. 232 с.

Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: [моногр.]. Харків.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. 272 с.

Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [моногр.]. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. 376 с.

Дунаєв І.В. Стратегічне планування розвитку громади: використовуємо партисипативний підхід / Укл. І.В. Дунаєв, Н.Л. Ключник, Н.В. Морозюк, О.О. Чернобай. Харків.: Слобожанські стратегії, АССРОГУ, 2018. 38 с. URL : http://ssa.ngo/ua/prepared-and-published-our-guidelines-on-participatory-local-strategic-planning/

Менеджмент для магістрів: навч. посіб. / [М. М. Коваленко, М. А. Латинін, О. А. Мельниченко та ін.]; за заг. ред. М. А. Латиніна. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. 500 с.

Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін.; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. Харків: Вид–во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 420 с.

Державне управління в економічній сфері: навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, М.В. Гончаренко, М.М. Коваленко, С.В. Майстро; за заг. ред. А.О. Дєгтяра. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. 244 с.

Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.]; за заг. ред. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. 196 с.

Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. з компакт–диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. Київ : К.І.С., 2014. 200 с.

Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування: навч. посіб. з компакт–диском / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук, М.А. Латинін [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. Київ : НАДУ, 2013. 120 с.

Торговельна політика: Навч. посіб.: 2–ге вид., перероб. та доп. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. 220 с.

Мельниченко О. А. Управління структурними зрушеннями:. Харків: Оберіг, 2013. 300 c.

Проект Закону про токенізовані активи та криптоактиви № 4328 від 05.11.2020. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353

Monitoring of the European Charter of Local Self-Government in Ukraine / Congress of local and regional authorities; Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the European Charter of Local Self-Government (Monitoring Committee). Strasbourg : Council of Europe, 2020. 60 p.

Стратегія розвитку Харківської області на період 2021-2027 рр. Харків, 2020. 127 с. URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1026/102538/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf

Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року / [І.В. Дунаєв, М.А. Латинін, О.О. Лукашов та ін.] за заг. ред. В.С. Бакірова, Л.О. Белової, О.О. Лукашова та ін. Харків: Харківська обл. рада, Харківська ОДА, 2015. 177 с. URL : http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.

Стратегія розвитку Пісочинської об’єднаної територіальної громади до 2028 року. – Харків – Пісочин, 2018. – 67 с. – Також доступно: http://ssa.ngo/ua/we-are-happy-to-introduce-a-pesochin-development-participatory-strategy-till-2028-year/

Електронна пошта: epm_idu@karazin.ua

Електронна пошта: kaf_ep_m@ukr.net