Видавнича діяльність ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна забезпечується силами Видавництва “Магістр”.

Редакційно-видавничий відділ утворено в січні 2002 р., а на його основі в червні того ж року на підставі внесення ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції засновано Видавництво “Магістр” (Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України серії ДК № 913 від 15.05.2002 р. (перереєстровано у січні 2004 р. – Свідоцтво серії ДК № 1654 від 19.01.2004 р.)). У грудні 2017 р. на основі відділу було створено редакційно-видавничий сектор.

забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики державного управління та місцевого самоврядування шляхом підготовки й видання навчально-методичної, науково-практичної та довідкової літератури, узагальнення досвіду роботи управлінців-практиків;

організаційно-дорадча робота з викладачами, аспірантами, докторантами, здобувачами та слухачами Інституту щодо підготовки навчально-методичних і наукових видань, а також оформлення результатів наукових досліджень;

забезпечення підготовки рукописів до друку: оцінка, літературне редагування, корегування, зчитування, вичитування рукописів, перевірка фактичних даних, уніфікація термінології, оформлення вихідних даних та бібліографії відповідно до чинних стандартів, технічне редагування, художнє оформлення та дизайн видання, правка та верстка текстів, виготовлення оригінал-макетів.

навчальні та навчально-методичні посібники;

монографії за результатами досліджень з найактуальніших проблем державотворення, державної служби, місцевого самоврядування;

опорні конспекти лекцій;

збірники наукових праць Інституту;

збірники матеріалів науково-практичних конференцій, що відбуваються в Інституті;

довідники,тощо.

Наукова, навчально-методична, довідкова література видаються як на власній базі, так і з залученням поліграфічних підприємств міста.

Щорічно Видавництво готує до друку і випускає у світ майже 100 назв наукової, навчально-методичної та довідкової літератури загальним обсягом понад 400 обл.-вид. арк.

Результати наукових досліджень науковців Інституту доступні широкому загалу вітчизняних і зарубіжних читачів, що займаються проблемами державного управління та місцевого самоврядування. Примірники монографій та збірників наукових праць Інституту надсилаються до Книжкової палати України, Національної парламентської бібліотеки України, до всіх центральних наукових бібліотек Львова, Києва, Одеси, Харкова, до бібліотек Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів. Крім того, з електронними версіями збірників наукових праць і збірників матеріалів науково-практичних конференцій, монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій та, що вийшли друком у видавництві “Магістр”, усі бажаючі можуть ознайомитися в бібліотеці або на сайті Інституту.

“Актуальні проблеми державного управління” – заснований 1997 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 2971 від 25.11.1997 р., КВ № 15528-4100 ПР від 06.07.2009 р.). Включений до переліку фахових видань ВАК України з державного управління (наказ МОН України від 12 травня 2015 р. № 528). Зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1684-8489. Періодичність – 2 випуски на рік. Головний редактор – д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюк.

“Теорія та практика державного управління” – заснований 2003 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію серії ХК № 1031 від 26.12.2003 р., КВ № 15527-4099 ПР від 09.07.2009 р.), включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління (Наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747); зареєстрований в Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1727-6667. Періодичність – 4 випуски на рік. Головний редактор – д.соц.н., проф. Л. О. Бєлова.

“Державне будівництво” – електронне наукове фахове видання. Заснований 2006 р.; зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992-2337. Періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Головний редактор – д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишев.

Копії видань зберігаються на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (ICV 2017:46.08) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47072

Наша адреса: 61001, м. Харків, пр-т.Героїв Харкова, 75

Телефон: (057) 732-32-55 (143 – додатковий)

E-mail для надсилання статей: ond41@ukr.net

E-mail видавництва: valentinabogatova63@gmail.com