1.ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ

2.Розклад проведення атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» (спеціальність 073 «Менеджмент»)

Розклад проведення атестації

Галузь знань: Управління та адміністрування

Освітній ступінь: Бакалавр з менеджменту за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»; Магістр з менеджменту за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування»

Форма навчання: Денна / Заочна

Строки навчання: перший (бакалаврський) рівень  – 3 роки 10 місяців / 3 роки 10 місяців; другий (магістерський) рівень  – 1 рік 6 місяців / 1 рік 10 місяців.

Випускаюча кафедра: Економічної політики та менеджменту

1. Українська мова та література; 1. Українська мова та література;
2. Історія України; 2. Математика;
3. Математика або Іноземна мова 3. Географія або Іноземна мова

В умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін, загострюється проблема підготовки кадрів відповідно до сучасних вимог і викликів на міжнародному та національному ринках праці, переходу до інноваційної моделі розвитку економіки. Найбільш актуальними постають питання забезпечення якості освіти та професійної підготовки, створення умов для навчання і професійного розвитку громадян упродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і ринком праці.

Широке коло цих проблем і визначає мету та конкретні завдання підготовки бакалаврів та магістрів з менеджменту. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу у комерційних структурах, державних установах, органах місцевого самоврядування, де вони займаються питаннями управління, планування, організації, контролю.

Освітньо-професійні програми «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» належать до галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», та поєднує компетентності у сферах управління, економіки, права, бізнесу, психології та соціології.

Особливості та конкурентні переваги програми підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Менеджмент» полягають у набутті студентами знань і вмінь, а також формуванні та розвитку конкретних компетентностей для ефективного управління. Вони володіють глибокими управлінськими та економічними знаннями, може формувати нове управлінське мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення, володіти комплексною системою економічного аналізу, загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення ефективної управлінської діяльності.

Кваліфікація «Бакалавр з менеджменту за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку суспільства; глибоке знання теоретичних та практичних проблем сучасного управління; оперування навичками аналізу та інтерпретації економічних показників; реалізацію загальних функцій управління на різних рівнях; прийняття тактичних та стратегічних рішень; управління ресурсами організації; проектування та розвиток власної справи; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.

Кваліфікація «Магістр з менеджменту, за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування» передбачає: розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі управління та бізнес-адміністрування з урахуванням сучасних вимог економічного середовища; спрямована на розвиток компетентностей практикуючих керівників підприємств і організацій (окремих структурних та функціональних підрозділів); практична орієнтованість на реальний бізнес, лідерство, формування нових підходів до управління підприємствами і організаціями, їх інноваційність.

Ключовою рисою напрямку «Менеджмент» в нашому Інституті є міждисциплінарність підготовки студентів. Навчальний процес поєднує в собі фундаментальне вивчення теорії управління, економіки і фінансів, права, маркетингу та психології, оволодіння інформаційними технологіями ведення бізнесу.

З іншого боку, наш випускник-менеджер за час навчання всебічно опановує загально управлінські та спеціальні управлінські дисципліни і практики. А саме: загальний, операційний та інвестиційний менеджмент, маркетинг та логістика, економіка і фінанси підприємства, управління персоналом, бізнес-планування та інвестування, управління ризиками, прийняття управлінських рішень, інноваційний менеджмент, управління проектами, ділове адміністрування та інші.

Фахівці з менеджменту здатні розв’язувати складні задачі у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог.

Можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціальності досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного росту.

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть працювати:

– на керівних посадах у державних та недержавних установах (управління організаціями та їх підрозділами, управління громадськими організаціями, діяльність у сфері державного управління);

– керівниками у корпораціях, консорціумах, холдингах, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах;

– керівниками проектів та програм;

– у сфері бізнесу менеджерами роздрібної та оптової торгівлі, менеджерами у сфері послуг;

– фахівцями з біржової торгівлі, дилерами, брокерами, маклерами;

– адміністраторами, менеджерами відділів маркетингу, менеджерами з систем якості, менеджерами з підбору та забезпечення персоналу, фахівцями страхових агентств та банківських установ тощо.

Випускники спеціальності «Менеджмент» мають усі підстави самостійно займатися господарською діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. Інший сучасний напрям для випускників спеціальності «Менеджмент» – це управління проектами та програмами ефективності господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності тощо. Високий рівень освіти і вміння аналізувати і синтезувати отримані знання у різних галузях науки створюють перспективи для ділової, державної та політичної кар’єри.

На сьогоднішній день, найбільш затребуваними на ринку праці є: менеджери вищої ланки (топ-менеджери, керівники структурних підрозділів, керівники проектів); менеджери з продажу (спеціалісти роздрібної торгівлі); менеджери по роботі з клієнтами; менеджери з реклами; бренд-менеджери; PR-менеджери; менеджери по персоналу (HR-менеджери); менеджери готельно-туристичного господарства; event-менеджери; тайм-менеджери; менеджери краудфандингових платформ.

Структура освітньо–професійної програми
підготовки бакалаврів

Галузь знань 07. «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 073. «Менеджмент»
освітньо-професійна програма
«Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»

Складові освітньо–професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Нормативні навчальні дисципліни 147 4410 61,2
Цикл загальної підготовки 63,5 1905 26,4
Цикл професійної та практичної підготовки 83,5 2505 34,8
Вибіркові навчальні дисципліни 64,5 1935 26,9
Цикл загальної підготовки 14,5 435 6,1
Цикл професійної та практичної підготовки 50 1500 20,8
Практична підготовка 10,5 315 4,4
Виконання дипломної роботи 15 450 6,2
Атестація 3 90 1,3
Загальна кількість 240 7200 100

Протягом навчання за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчатимуть 66 (з них 35 дисципліни вільного вибору) навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. До них можна віднести: етику ділового спілкування, етика й естетика, культорологія.

До другого блоку слід віднести дисципліни фундаментальної, природничо–наукові та загальноекономічної підготовки, до яких належить: інституціональна економіка, економетрія, економічний аналіз, теорія економічного аналізу та ін.

До третього блоку відносять професійно-орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: бізнес-планування та інвестування, корпоративний менеджмент, державне регулювання економіки, організація підприємницької діяльності, електронна комерція тощо.

Структура освітньо–професійної програми
підготовки магістрів

Галузь знань 07. «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 073. «Менеджмент»
освітньо-професійна програма
«Бізнес-адміністрування»

Складові освітньо–професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Нормативні навчальні дисципліни 56 1680 62,2
Цикл професійної та практичної підготовки 56 1680 62,2
Вибіркові навчальні дисципліни 23,5 705 26,1
Цикл професійної та практичної підготовки 23,5 705 26,1
Практична підготовка 3 90 3,3
Виконання магістерської роботи 6 180 6,7
Атестація 1,5 45 1,7
Загальна кількість 90 2700 100

Перелік підприємств та організацій, з якими налагоджено співпрацю щодо проходження практики студентами спеціальності 073 «Менеджмент»:

 1. ПАТ «ТУРБОАТОМ»
 2. ДП завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»
 3. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
 4. АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
 5. Торгово-промисловий холдинг «UBC GROUP»
 6. ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП»
 7. ТОВ «СІМКОРД»
 8. ТОВ «ГРАФФІАС»
 9. ТОВ «ВАЛЕКС»
 10. ТОВ «АЛЕКС ЛОГІСТИК ГРУП»
 11. ТОВ «АЛЬФА ГЕРМЕС ТРЕЙД»
 12. ПП «СТЕЛЛАР ХАРКІВ ГРУП»

Багато випускників Інституту зі спеціальності «Менеджмент» вже працюють у відомих підприємствах та установах м. Харків та України. Багато хто з наших випускників з часом почали власну справу або продовжили сімейний бізнес; інші, незважаючи на молодий вік, вже прогресували по кар’єрі до рівнів менеджерів середньої ланки своїх компаній. Також по завершенню навчання за спеціальністю «Менеджмент» кращі випускники зможуть поступити на роботу в держоргани України, в т.ч. на державну службу, однак потрібно враховувати, що комплектування держорганів молодими кадрами – випускниками Інституту зазвичай здійснюється у відповідності з поточними їх потребами.

Кращі випускники мають добру можливість продовжити навчання в магістратурі за держзамовленням, а потім і в аспірантурі Інституту.

На кафедрі організована якісна переддипломна практика на успішних підприємствах міста Харків.

З отриманням статусу випускаючої кафедри налагоджено цілеспрямовану роботу щодо укладення домовленостей і договорів між Інститутом та успішними підприємствами міста Харків про гарантоване працевлаштування кращих студентів, які добре зарекомендують себе на щорічних виробничих практиках і безкоштовних стажуваннях на цих підприємствах.