Основною функцією бібліотеки ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі Інститут) є інформаційне та бібліотечно-бібліографічне забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності навчального закладу.

Бібліотека надає у користування книги та інші інформаційні матеріали слухачам факультету публічного управління та адміністрування та студентам факультету соціально-економічного управління усіх форм навчання, аспірантам, докторантам, викладачам і службовцям Інституту (на абонементі та в читальному залі). Крім того, в читальному залі надаються бібліотечні послуги публічним службовцям, слухачам факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, здобувачам наукового ступеня, абітурієнтам, працівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власникам “Єдиної картки читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова”.

Одним з основних напрямів роботи бібліотеки Інституту є формування інформаційного ресурсу з метою задоволення інформаційних потреб користувачів. Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами та тематикою наукових досліджень.

Книжковий фонд складається з наукової, навчально-методичної, довідкової та художньої літератури.

При комплектуванні фонду перевага надається літературі з питань публічного управління та адміністрування, місцевого самоврядування, менеджменту, економічної теорії та історії економіки, політології, соціальної та гуманітарної політики, європейської інтеграції, права. З огляду на специфіку навчального закладу, бібліотечні фонди є унікальними за своїм наповненням і задовольняють інтереси не тільки студентів, слухачів, викладачів та науковців Інституту, а й публічних службовців.

Джерелами нових надходжень літератури є “Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр»”, “Видавництво НАДУ” (м. Київ), інші видавництва України, благодійні організації, установи та приватні особи.

Україномовні видання складають 75% від загального фонду. Також у складі бібліотечного фонду є література російською та іноземними мовами.

Фото бібліотеки 2

Фонд іноземних видань складається з видань англійською, німецькою, французькою та польською мовами. Він формувався за рахунок дарованих видань, які надійшли з університету Північного Лондона, Канадського бюро міжнародної освіти, посольств Німеччини, Франції, Республіки Австрія, Генерального консульства Республіки Польща, Вищої школи державного управління (м. Бялисток, Польща), Академії спілки німецьких державних службовців (м. Берлін, Німеччина), Балтійської вищої гуманітарної школи (м. Кошалін, Польща), Баварської школи державного управління (м. Нюрнберг, Німеччина), Університету штату Алабама (США) та ін.

Фонд іноземних видань включає довідкові видання (зокрема “The World Book Encyclopedia” у 22 томах, “New Webster’s Dictionary and thesaurus of the English Language”, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English”, “Le petit Robert des noms propres. Dictionnaire illustrе”, “Vahlens Grosses Wirtschaftslexikon” та інші), літературу з філософії, суспільних наук, політики, економіки, державного управління, мовознавства.

Перлинами книжкового фонду є рідкісні видання з природничих наук, історії, мовознавства, літературознавства та художньої літератури. Особливу цінністю є “Исторія города Харькова за 250 лътъ его существованія (съ 1655-го по 1905-й годъ): Историческая монографія Д.И. Багалъя и Д.П. Миллера” (1905 року видання), “Энциклопедическій словарь” Ф. Брокгауза та І. Єфрона (виданий у 1890-1907 роках), “Энциклопедическій словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранатъ и Ко” (1910-1948 років видання), “Путешествие по Китаю в 1874-1875 гг.” (1880 року видання) та “Императорская главная квартира. Исторія государевой свиты. Восемнадцатый въкъ” (1902 року видання).

У бібліотеці створено фонд неопублікованих документів, що містить дисертації, що захищалися в Інституті, та автореферати дисертацій, що надходять і з інших закладів вищої освіти.

Періодичні видання займають одне з провідних місць у бібліотечному фонді й користуються великим попитом у користувачів. Це видання, що висвітлюють проблеми публічного управління, політичні та економічні проблеми, державну політику, відносини України з ЄС, інші проблеми сучасної України та світу. Крім того, читачі мають змогу познайомитися з текстами нормативно-правових актів законодавчих та виконавчих органів влади у виданні “Офіційний вісник України”.

Весь книжковий фонд відображений у довідково-бібліографічному апараті бібліотеки. Організація й ведення довідкового апарату здійснюється з використанням нової автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи “ІРБІС” (АБІС “ІРБІС”), що відповідає міжнародним вимогам до сучасних бібліотечних систем та дозволяє автоматизувати й значно прискорювати пошук необхідної літератури. Створена робоча локальна комп’ютерна мережа.

Загальний книжковий фонд складають 77 тис. примірників. Бібліографічний пошук необхідної користувачам інформації можливий за допомогою електронного каталогу, який містить 71 тис. записів. Серед них: база даних книжкових видань – 20 тис. записів, картотека статей з журналів та збірників наукових праць – 51 тис. записів.

Процес поповнення електронного каталогу новими записами продовжується одночасно з новими надходженнями видань до бібліотечного фонду. Автоматизовані основні бібліотечні процеси: комплектування фонду, каталогізація, індивідуальний та сумарний облік видань, складання актів на даровані видання, реєстрація користувачів та видача літератури, реєстрація та облік періодичних видань, формування книжкових формулярів та штрих-кодування видань. Завдяки АБІС “ІРБІС” формуються інформаційні довідки про забезпечення дисциплін навчальною літературою.

Фото бібліотеки 5

Для функціонування автоматизованої книговидачі проведено штрих-кодування всього бібліотечного фонду та створено базу даних “Читачі” (перелік осіб за факультетами, курсами). За допомогою АРМу “Книговидача” формуються електронні формуляри читачів, через сканування штрих-кодів видань і посвідчень користувачів ведеться видача та повернення документів бібліотечного фонду.

Формується електронна бібліотека, складовими частинами якої є повнотекстові електронні версії друкованих наукових та навчально-методичних видань. В бібліотеці є послуга бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією WI–FI.

З вересня 2013 року бібліотека Інституту приєдналася до проекту “Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова”. Проект надає безкоштовний доступ усім категоріям користувачів до бібліотечних фондів та електронних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова.

На базі бібліотеки Національної академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ) та ліцензованого програмного забезпечення АБІС “ІРБІС”, з початку 2018 року, створено єдину інтегровану інформаційно-бібліотечну систему – Корпоративний електронний каталог, який містить інформацію про наявність видань у бібліотечних фондах НАДУ та її регіональних інститутах і функціонує в режимі відкритого доступу. На інформаційній сторінці бібліотеки Інституту розміщено гіперпосилання на Корпоративний каталог.

Бібліотекою Інституту також проводиться інформаційно-аналітична, довідково-бібліографічна, консультаційно-методична та культурно-просвітницька робота.

На абонементі всім категоріям користувачів надаються такі послуги:

  тематичний підбір видань за запитами;

  попереднє замовлення літератури з бібліотечного фонду;

  консультування з пошуку інформації в електронному каталозі;

  визначення індексу УДК до статей викладачів, слухачів, науковців.

Колективом бібліотеки Інституту надається кваліфікована допомога з пошуку літератури та з опанування електронних баз даних.

Фото бібліотеки 8

Для оперативного інформування користувачів періодично готується «Бібліографічний покажчик нових надходжень». З метою сприяння вихованню гармонійної, свідомої свого громадянського обов’язку особистості, бібліотека організовує тематичні книжкові виставки та перегляди.

phoneТелефон: (057) 732–32–55 (додатковий – 144)

emailE-mail: library–KRIPA@ukr.net