Першi випускники отримали дипломи на початку вересня 1997 року. До сьогодні стiни Інституту залишило сімнадцять випускiв – понад 4500 магiстрiв державного управлiння. Випускники, що навчалися за державним замовленням за денною формою навчання, пiсля закiнчення закладу зобов’язанi протягом п’яти рокiв вiдпрацювати в органах державної влади або органах мiсцевого самоврядування. Працевлаштування випускників денної форми навчання здiйснюється у вiдповiдностi до договорів-направлень, які видали органи, установи, організації на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” вiд 16.12.1993 № 3723-XII та “Про місцеве самоврядування в Україні” вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР.

У 1998 роцi створений факультет соцiально-економiчного управлiння, який готує фахівців за спеціальностями суміжними до спеціальності “Державне управління”. За роки iснування за спецiальнiстю “Менеджмент організацій” пiдготовлено понад 2100 осіб, а за спецiальнiстю “Управлiння персоналом та економiка праці” – більше 1600 осіб. Двi третини з них пiсля отримання вищої освiти працюють в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування регiону, тим самим реалiзуючи на практицi iдею цiлеспрямованої поетапної пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв для державного управлiння.

Переважна бiльшiсть випускникiв магiстратури ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна вже займає значнi посади в службовiй iєрархiї, таким чином пiдтверджуючи свою добру пiдготовку до ролi державного менеджера, який може самостiйно приймати управлiнськi рiшення, нести за них вiдповiдальнiсть i керувати колективами. Їх iнтеграцiя з актуальними мiсцями працi йде в парi з тенденцiєю до постiйного пiдтримування того зв’язку, який виник пiд час спiльного опанування науки державного управлiння. Це знайшло своє вiдображення у створенiй в 1997 роцi Асоцiацiї магiстрiв державного управлiння – випускникiв Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, яка робить свiй внесок у формування професiйної культури працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в Українi. Пiсля закiнчення навчання за магiстерською програмою випускники постiйно знаходяться у контактi з Інститутом, цьому сприяє можливiсть продовжити своє навчання в аспiрантурi та докторантурi або пiдвищити свiй фаховий рiвень на факультетi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї.