Навчальний план денної форми навчання передбачає обов’язкове (тривалiстю до двох мiсяцiв) стажування слухачiв в органах державної влади або органах мiсцевого самоврядування України. Тi, хто успiшно засвоїв програму навчання i достатньо володiє iноземною мовою, можуть бути вiдiбранi для стажування за кордоном.

Для забезпечення органiзацiї стажування кожен слухач отримує робочi зошити, у яких, поряд з законодавчою базою стажування, наведенi орiєнтовна програма, iндивiдуальна робоча програма, потижневий облiк виконаної пiд час стажування роботи, положення про звiт iз зразком його оформлення, анкета для її заповнення за пiдсумками стажування. Керiвники стажування вiд базових органiв, установ та органiзацiй, в незалежний спосiб оцiнюють хiд стажування слухачiв iнституту. Пiсля стажування понад 35 % слухачiв працевлаштовуються як правило за мiсцем стажування.

Кожного року наприкiнцi вересня за пiдсумками стажування слухачiв iнституту за участю керiвникiв та вiдповiдальних працiвникiв обласних та районних державних адмiнiстрацiй, обласних i районних рад Харкiвської, Луганської, Полтавської та Сумської областей, iнших органiв, установ та органiзацiй, де стажувалися слухачi, проходить традицiйна конференцiя.

Тези доповiдей слухачiв та опрацьованi конкретнi рекомендацiї щодо удосконалення роботи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, державних установ та органiзацiй направляються у владнi iнституцiї регiону.

Інструкція з охорони праці № 55 для студентів, які направляються для проходження практики на бази університету та сторонніх організацій.