1. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА комплексного атестаційного екзамену

2.ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Організація та економіка підприємницької діяльності»

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ

3. Розклад проведення атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Організація та економіка підприємницької діяльності» (спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

Розклад проведення атестації

спеціалізація “Організація та економіка підприємництва”

Галузь знань:  Управління та адміністрування
Освітній ступінь:  Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Форма навчання:  Денна / Заочна; Денна
Строк навчання:  4 роки / 4 роки 5 місяців; 1 рік 5 місяців
Випускаюча кафедра:  Управління персоналом та економіки праці
Перелік конкурсних предметів Українська мова та література;, Математика;, Історія України або іноземна мова або географія

Підприємницька діяльність є рушійною силою економічного зростання розвинутих країн світу та дозволяє втілювати в практику інноваційні ідеї, створювати нові підприємства та робочі місця, відкривати нові ринки, а також сприяє створенню новітніх навичок та професійних здібностей. Кожен вид підприємницької діяльності відрізняється за розмірами, сферою діяльності та організаційно-правовою формою та вимагає відповідного управління.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з підготовки компетентних фахівців, які за вимогами сучасного ринку праці зможуть ефективно аналізувати ресурси, процеси і результати діяльності підприємства, розробляти загальні та функціональні стратегії підприємства і організовувати та здійснювати власний бізнес. Метою програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка високо кваліфікованих фахівців в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах і організаціях різних форм власності, інвестиційно-консалтингових фірмах, або успішно започаткувати власну справу.

Випусники зможуть зайняти такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:
директор малого підприємства за видами економічної діяльності; керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощo); директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:
директор малої торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; завідувач торговельного залу; менеджер роздрібної та оптової торгівлі; менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:
фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

Структура освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів

Галузь знань 07. «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 076. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Організація та економіка підприємництва»

Складові освітньо–професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Загальний цикл 86 2580 36
Базові навчальні дисципліни 67 2010 28
Варіативні навчальні дисципліни 19 570 8
Професійний цикл 125,5 3765 52
Базові навчальні дисципліни 78 2340 32
Варіативні навчальні дисципліни 47,5 1425 20
Цикл практичної підготовки 10,5 315 4
Виконання дипломної роботи 15 450 6
Державна атестація 3 90 2
Загальна кількість 240 7200 100

.

Протягом навчання за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність студенти вивчатимуть 69 (з них 39 дисциплін вільного вибору) навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати в кілька блоків.
До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземна мова, філософія, логіка.
До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належить: політична економія, історія економіки та економічної думки, інформатика, вища та прикладна економіка, мікроекономіка, макроекономіка, системи технологій в промисловості, аналіз ринків тощо.
До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: підприємництво, основи товарознавства, біржова діяльність, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація виробництва тощо.

Структура освітньо–професійної програми підготовки магістрів

Галузь знань 07. «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 076. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Організація та економіка підприємництва»

Складові освітньо-професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Загальний цикл 69 2070 76
Базові навчальні дисципліни 42 1260 47
Варіативні навчальні дисципліни 27 810 29
Цикл практичної підготовки 7,5 225 8
Виконання магістерської роботи 12 360 13
Державна атестація 1,5 45 3
Загальна кількість 90 2700 100