Основними завданнями Центру підготовки здобувачів вищої освіти є:

  1. Проведення у співпраці з кафедрами Інституту профорієнтаційних заходів для вступників на перший (бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень за освітніми програмами: «Публічне управління», «Публічне управління та адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки», «Організація та економіка підприємницької діяльності».
  2. Участь у проведенні вступної кампанії. Робота з ЄДЕБО.
  3. Організація освітнього процесу в Інституті та його удосконалення згідно з основними напрямами та настановами системи управління якістю Університету (складання та погодження графіків навчального процесу на навчальний рік, складання та коригування розкладу, коригування навчальних планів, облік навантаження науково-педагогічних працівників, організація роботи в системі ПП«Деканат» тощо).
  4. Організаційне, методичне та координаційне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня за освітніми програмами в межах діяльності Інституту відповідно до вимог Стандартів вищої освіти, у тому числі за технологіями дистанційного навчання в Інституті. Підготовка, оформлення та ведення всієї необхідної документації.
  5. Забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням, на підставі договорів з юридичними і фізичними особами, а також атестація таких кадрів.
  6. Методичний супровід проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблем публічного управління та адміністрування, організації і проведення науково-комунікативних заходів за участю студентів усіх рівнів здобуття вищої освіти, формування та підготовка до видання фахових збірників наукових праць категорії Б, тез доповідей на конференціях, монографій, посібників тощо.
  7. Запровадження та розвиток парадигми студентоцентрованості як підходу, за яким здобувач вищої освіти розглядається як суб’єкт із власними унікальними інтересами, потребами, самодостатній і відповідальний учасник освітнього процесу, підтримка функціонування студентського самоврядування.

Телефон центру: +380 (50) 982-74-58

Електронна пошта: ipa@karazin.ua