спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

Галузь знань:  Соціальні та поведінкові науки
oсвітній ступінь:  Бакалавр з економіки;Магістр з економіки
Форма навчання:  Денна / Заочна; Денна
Строк навчання:  4 роки / 4 роки 5 місяців; 1 рік 5 місяців
Випускаюча кафедра:  Управління персоналом та економіки праці
Перелік конкурсних предметів: Українська мова та література; Математика; Історія України або іноземна мова або географія

У сучасних ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може і бажає брати участь в управлінні, у прийнятті рішень не лише тактичного, а й перспективного значення. Людський чинник стає головним чинником виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.

Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» належить до галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», та поєднує компетентності у сферах економіки, управління, права, психології та соціології.

Особливості та конкурентні переваги програми підготовки бакалаврів та магістрів «Управління персоналом та економіка праці» полягають у набутті студентами знань і вмінь, а також формуванні та розвитку конкретних компетентностей для ефективного управління персоналом та регулювання соціально-трудових відносин, реалізації заходів з економіки праці з урахуванням норм чинного законодавства та інтересів сучасних підприємств.

Сфери професійної діяльності:

Професійні посередники та дослідники на ринку праці:
рекрутингові агентства, біржі праці, компанії з працевлаштування (аутстафери і аутсорсери), тренінгові центри та бізнес–школи, компанії Executive Search, організації коуч–менеджменту, агенції соціальних досліджень, кадрово–консалтингові фірми;

Комерційні структури:
виробничі підприємства, ритейл і торгові фірми, транспортні компанії, PR, рекламні та іміджеві агенції, туристичні фірми, підприємства готельного і ресторанного бізнесу, страхові компанії, банківські установи, індустрія ЗМІ;

Державні та інші структури:
Міністерство соціальної політики України, Пенсійний фонд України, Інститут демографії та соціальної політики ім. В.М. Птухи НАН України, науково–дослідні інститути, соціальні служби, органи місцевого самоврядування, штаб–квартири політичних партій тощо.

Випусники зможуть зайняти такі посади:
Керівники HR-відділів (департаментів), HR-директор директор із соціального розвитку компанії, директор з корпоративного PR (внутрішніх комунікацій), директор з охорони праці і надзвичайних ситуацій, головний професійний консультант, керівник відділу адаптації персоналу, керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу.

Професіонали в галузі праці та зайнятості:
хедхантер, кадровий аудитор, бухгалтер–кадровик, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер–нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу

Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів:
рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу

Менеджери:
HR-менеджер, коучер, івент–менеджер, тренінг–менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально–політичних проектів

Економісти:
економіст з планування, економіст–демограф, економіст–статисти, економіст з праці

Викладачі і наукові співробітники:
викладач університету та вищих навчальних закладів, науковий співробітник–консультант (соціальний захист населення, праця і зайнятість, економіка), професіолог, соціальний педагог

Фахівці з питань соціального захисту населення:
фахівець соціального страхування, спеціаліст з призначення і виплат пенсій, спеціаліст–кадровик державної служби, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник

Структура освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів

Галузь знань 05. «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність: 051. «Економіка»
спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

Складові освітньо–професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Загальний цикл 92 2760 38
Базові навчальні дисципліни 62 1860 25
Варіативні навчальні дисципліни 30 900 13
Професійний цикл 133 3990 55
Базові навчальні дисципліни 92 2760 38
Варіативні навчальні дисципліни 41 1230 17
Цикл практичної підготовки 12 360 5
Державна атестація 3 90 2
Загальна кількість 240 7200 100

.

Протягом навчання за спеціальністю «Економіка» студенти вивчатимуть 75 (з них 44 дисципліни вільного вибору) навчальних дисциплін, які умовно можна об'єднати в кілька блоків.
До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземна мова, філософія.
До другого блоку слід віднести природничо–наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належить: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, математика, економіко-математичні методи та моделі, інформатика, паблік рілейшнз та ін.
До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: економіка підприємства, гроші та кредит, управління трудовим потенціалом, аудит персоналу, управління конфліктами, трудове право, копоративне управління тощо.

Структура освітньо–професійної програми підготовки магістрів

Галузь знань 05. «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність: 051. «Економіка»
спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»

Складові освітньо-професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Загальний цикл 26,5 795 29
Базові навчальні дисципліни 17,5 525 19
Варіативні навчальні дисципліни 9 270 10
Професійний цикл 38 1140 42
Базові навчальні дисципліни 24,5 735 27
Варіативні навчальні дисципліни 13,5 405 15
Цикл практичної підготовки 15 450 16
Виконання магістерської роботи 9 270 10
Державна атестація 1,5 45 3
Загальна кількість 90 2700 100