Завідувач кафедри –
доктор наук з державного управління,
професор
Мартиненко
Василь Миколайович

УВАГА ! Сторінка знаходиться на стадії розробки

Кафедра створена у 1996 році для забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців і мала первинну назву «Кафедра державного управління, економіки та фінансів». Очолив кафедру випускник економічного факультету Харківського державного університету (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Чернецький Юрій Олександрович, доктор соціологічних наук, професор.

У 2013 році кафедра була перейменована у «Кафедру державного управління», яку очолив також випускник економічного факультету Харківського державного університету (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Мартиненко Василь Миколайович, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор.

З 2021 року «Кафедра державного управління» перейменована у «Кафедру публічного управління та державної служби» і є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Кафедра – випускова за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» та забезпечує професійну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ:

• підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
• підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
• проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
• виконання проектних робіт з питань оптимізації діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування
• надання консультативних послуг з питань реформування та розвитку публічної служби.

Положення про “Кафедра публічного управління та державної служби”

Завідувач кафедри — к.держ.упр., професор МАРТИНЕНКО Василь Миколайович

Професор — д. держ. упр., професор ГАЗАРЯН Світлана Вікторівна

Професор — д. держ. упр., доцент ДІДОК Юлія Валентинівна

Професор — к. е. н., професор ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович

Професор — д. держ. упр., професор КОРОТИЧ Олена Борисівна

Професор — д. держ. упр., професор КУЦ Юрій Олексійович

Доцент — к. держ. упр., доцент БОКОВИКОВА Юлія Володимирівна

Доцент — к. е. н., доцент ЄВДОКИМОВ Вадим Олександрович

Доцент — к. держ. упр., доцент КИРІЙ Сергій Леонідович

Доцент — к. держ. упр., доцент КОНОТОПЦЕВ Олег Сергійович

Доцент — к. держ. упр., доцент НАБОКА Людмила Віталіївна

Старший викладач — к. держ. упр. ОЛЕШКО Олексій Миколайович

Допоміжний персонал – Провідний фахівець – КАЛІБЕРОВА Ірина Володимирівна

Міжфакультетські дисципліни

РП дисципліни «Техніка адміністративної діяльності»

Дисципліни загального і професійного циклів

• Захищено докторських дисертацій – 6
• Здійснюють підготовку докторських дисертацій – 1
• Захищено кандидатських дисертацій – 38
• Здійснюють підготовку кандидатських дисертацій – 7

1. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування / уклад. С. В. Газарян. – Х. : Вид-во «Магістр», 2022. – 31 с.
2. Методичні вказівки щодо підготовки та захисту дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання / уклад. О. Б. Коротич, Ю. В. Боковикова. Харків : ННІ «ІДУ» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2021. 57 с.
3. Дідок Ю. В., Карамишев Д.В. Стратегічне упраління в публічних організаціях: навчальний посібник я. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2021. 162 с.
4. Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з дисципліни “Основи менеджменту” для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форми навчання зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” / уклад.: Ю.В. Дідок, О.Б.Коротич. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. – 36 с.
5. Куц Ю. О., Мамонова В. В., Наконечний В. В. Регіональне управління та місцеве самоврядування: підручник / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. В. Наконечний; за заг. ред. В. В. Мамонової. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – 221 с.
6. Регіональна політика та місцеве самоврядування : підручник / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. В. Наконечний, О. В. Ольшанський ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 208 с.
7. Територіальна організація влади в Україні : підручник / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. В. Наконечний, О. В. Ольшанський ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. Мамонової. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 260 с.
8. Надання якісних адміністративних послуг : навч. посіб. / [Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова, С. В. Газарян, В. В. Наконечний та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Ю. О. Куца]. – Х. : ХарРІ НАДУ, 2017. – 116 с.
9. Дідок Ю. В. Основи менеджменту: навч. посіб. у схемах. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – 60 с.
10. Дідок Ю. В. Практикум до вивчення дисципліни “Публічний менеджмент” для студентів факультету соціально-економічного управління спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування". – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. – Ч. 2. – 48 с.
11. Практикум до вивчення дисципліни “Публічний менеджмент” для студентів факультету соціально-економічного управління спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. Ю. В. Дідок. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – Ч. 1. – 40 с.
12. Методичні рекомендації щодо підвищення результативності реалізації органами публічної влади державної соціальної політики сталого розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : Д.В. Карамишев, Л.В. Набока, О.В.Кулініч та ін. ; за заг. ред. Д.В.Карамишева, Л.В. Набоки. Київ : НАДУ, 2016. 48 с.
13. Керівник в системі державного управління [Текст] : навчальний посібник / [під ред. Коротич О.Б., Радченко О.В., Боковикова Ю.В. та ін.]. – Х.: Вид–во ДокНаукДержУпр, 2014. – 252 с.
14. Мартиненко В.М. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова; за заг. ред. д.держ. упр., проф. В.М. Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 208 с.
15. Кадрова політика і державна служба: опорний конспект лекцій / [уклад.: В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 48 с.
16. Кадрова політика і державна служба: Метод. матеріали до практичних і семінарських занять / [уклад. : В. М. Мартиненко, Ю. В. Конотопцева, В. М. Щегорцова]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 16 с.
17. Кадрова політика і державна служба: Метод. матеріали для самостійної роботи / [уклад. : В. М. Мартиненко, Ю. В. Конотопцева, В. М. Щегорцова]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 16 с.
18. Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.В. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с.
19. Комунікації у державних інституціях: навч. посіб./ О.Б. Коротич. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012 – 200 с.
20. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 256 с.
21. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д–ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 306 с.

Напрями наукової діяльності
• Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади (№ держреєстрації 0100U001209);
• Вдосконалення структурно–функціонального забезпечення діяльності територіальних органів влади (№ держреєстрації 0105U002743);
• Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації системи публічного управління (№ держреєстрації 0109U002130 );
• Інноваційні механізми забезпечення професіоналізації функціональної діяльності кадрових служб у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0109U004867);
• Інституційне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні (№ держреєстрації 0116U003317);
• Комплексно–наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби (№ держреєстрації 0111U002651);
• Механізми узгодження інтересів учасників державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0112U001163);
• Науково–методичне забезпечення соціальної складової реалізації державної політики сталого розвитку органами публічної влади (№ держреєстрації 0114U002454);
• Підвищення ефективності та якості діяльності керівників в органах державної влади (№ держреєстрації 0111U002652);
• Підвищення результативності взаємодії органів державного управління і органів місцевого самоврядування (№ держреєстрації 0111U002649);
• Психодіагностика як ефективний інструмент реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0107U012333);
• Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0109U004869);
• Розвиток публічної служби в умовах демократизації державного управління (№ держреєстрації 0112U001160);
• Розвиток системи публічного адміністрування в сучасній Україні (№ держреєстрації 0109U002131);
• Розробка методики підвищення ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій (№ держреєстрації 0103U000842);
• Розробка методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради (№ держреєстрації 0107U000576);
• Формування та механізми реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0106U001260);
• Формування та розвиток системи публічного управління на сучасному етапі державотворення в Україні (№ держреєстрації 0116U007245);
• Розвиток персоналу публічної служби в Україні (№ держреєстрації 0120U105745).

Монографії

1. Територіальна громада: засоби забезпечення спроможності : монографія / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, С. В. Газарян, В. В. Наконечний та ін.; за заг. ред. Ю.О. Куца. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – 477 с.
2. Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні : монографія / [O. Б. Коротич, Ю. О. Куц, Н. М. Мельтюхова та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. О. Б. Коротич, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 128с.
3. Дідок Ю. В. Становлення та розвиток державного управління ветеринарною медициною в Україні; [монографія] / Ю. В. Дідок. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2018. – 380 c.
4. Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України : монографія // [Л. О. Бєлова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр, проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр, доц. Л. В. Набоки. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016.
5. Мельтюхова Н.М. Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному : монографія /Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. –180 с.
6. Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи розвитку: [Монографія] / [Н. М. Мельтюхова, Л. В. Набока, Н. В. Фоміцька та ін.]; за заг. ред. к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013.
7. Соціальне партнерство державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління / За заг. ред. д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненка. – Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009.–252 с.
8. Кадрова політика і державна служба у сфері публічного управління (регіональний аспект / За заг. ред. В.М. Мартиненка. Х.: – Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 304 с.
9. Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади (2007 р.)

1. Євдокимов В.О. Управління вчинками підлеглих: як забезпечити точність службового покарання? Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2022. № 1 (60). С. 92-103. URL : https://ipa.karazin.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/AKTUALNI%20PROBLEMI%20DERZhAVNOGO%20UPRAVLINNYa%20%E2%84%961(60).pdf
2. Олешко О.М. Державництво і патріотизм як необхідні умови професіоналізму публічного службовця / О. М. Олешко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : ННІ “Інститут державного управління” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2022. Вип.1 (прийнято до друку)
3. Євдокимов В.О. Перші кроки новопризначеного керівника в управлінні персоналом у публічній сфері. Актуальні проблеми державного управління.Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. № 1(59).
4. Кирій С. Л. Публічний контроль як об’єктивне управлінське явище. Державне будівництво : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. Том. 1. № 30. URL: http://db.kh.ua/index.php/db/article/view/114.
5. Дідок Ю.В. Стратегічні напрями публічного управління охороною здоров’я тварин у Франції: досвід для України. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Вид-во ХРІДУ НАДУ при Президентові України. 2021. №1 (59). С.146-154.
6. Набока Л. В. Удосконалення структурно-функціонального забезпечення діяльності служб управління персоналом органів публічної влади як умова їх організаційного розвитку. Теорія та практика державного управління. 2020. № 2. С. 215‒223.
7. Набока Л. В., Нікітенко О. Є. Сутність інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства. Актуальні проблеми державного управління. 2019. №1. С. 118‒126.
8. Євдокимов В. О. Ефективне покарання підлеглих як професійна компетенція керівника / В. О. Євдокимов // Економіка та держава. 2019. № 3. С. 31-35. http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/zhurnal-3-2019.pdf
9. Кирій С. Л. Особливості служби управління персоналом як суб’єкта кадрової політики. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. Вип. 4 . С. 170-178. URL: http://tp.kh.ua/index.php/tpdu/article/view/123/109
10. Набока Л. В. Запровадження оцінювання якості та результативності діяльності служб управління персоналом в органах публічної влади. Державне будівництво. 2019. №2. URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/63.
11. Євдокимов В. О. Темний бік мотивації персоналу на публічній службі. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 2(56). http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/111/113
12. Дідок Ю.В. Реформування системи державних органів ветеринарної медицини в Україні: соціологічний вимір / Ю.В. Дідок // Вісник НАДУ.– №4 (91) – 2018. – С.137-142.
13. Боковикова Ю.В., Панова О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища . Актуальні проблеми державного управління: зб.наук. пр.. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – №1 (53). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-1/doc/6/01.pdf
14. Дідок Ю. В. Державне регулювання розвитку післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Дідок // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов.ред. проф. Лопушинський І.П. – 2018. – №1.– Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана.
15. Кирій С.Л. Служба в органах місцевого самоврядування як вид публічної служби . Державне будівництво. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. № 2. URL: http://db.kh.ua/index.php/db/article/view/15.
16. Дідок Ю.В. Приватизація державних установ ветеринарної медицини / Ю.В. Дідок // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ.– Вип.2 (55) – Ч. 1. – 2018. – С. 107-116.
17. Олешко О. М. Комплексний управлінський підхід до вирішення проблеми конфлікту інтересів на державній службі / О. М. Олешко// Публічне адміністрування: теорія та практика: електр. зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2018. – Вип. 1 (19). – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/11.pdf
18. Євдокимов В. О. Менеджмент майбутнього в органах публічної влади / В. О. Євдокимов // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. праць]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,. – 2018. – Вип. 3 (62) – С. 166-172.
19. Боковикова Ю.В. Європейський досвід реформ: територіальне управління . Державне будівництво : електрон. наук. фах. вид. – Х. : Вид-во “Магістр”, 2018. – № 1. URL: http // www.kbuapa.kharkov.ua.
20. Дідок Ю. В. Історичні та управлінські аспекти розвитку ветеринарної медицини на території українських земель у період ХІ -ХVIІ століть Дідок / Ю. В. Дідок // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2018. – №1 (53). – С.22-28. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-1/doc/1/03.pdf. – Назва з екрана.
21. Олешко О. М. Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції / О. М. Олешко // Актуальні проблеми державного управління – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 164 – 170
22. Боковикова Ю.В. Механізм протидії корупції. Теорія і практика державного управління: зб.наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – Вип. 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/2/02.pdf
23. Кирій С. Л. Рівні громадянської компетентності в публічному управлінні. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. Вип. 4.
24. Боковикова Ю.В Природні ресурси – ресурси розвитку територіальних громад. Актуальні проблеми державного управління: зб.наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. №1(51). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/3/02.pdf
25. Дідок Ю. В. Громадянські компетентності державних службовців як чинник реалізації євроінтеграційної політики України / Ю.В. Дідок // Теорія та практика державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2017. – №4 (59)/2017. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-4/doc/5/04.pdf
26. Боковикова Ю.В. Миргород С.О. Закордонний досвід діяльності інспекцій праці. Актуальні проблеми державного управління: зб.наук. пр.. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. -№2(52). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-2/doc/6/03.pdf
27. Дідок Ю.В. Реформування системи забезпечення якості та безпечності продовольчої продукції в Україні: ризики та загрози / Ю.В. Дідок // Державне будівництво: Електронне наукове фахове видання – №2.- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2016. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/03.pdf
28. Боковикова Ю.В Досвід природокористування європейських країн. Державне будівництво : електрон. наук. фах. вид. – Х.: Вид-во “Магістр”, 2016. – № 1. URL: http // www.kbuapa.kharkov.ua.
29. Дідок Ю.В. Особливості системи контролю і моніторингу безпечності та якості продовольчої продукції в Україні / Ю.В. Дідок // Теорія і практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (54).- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2016. – С.101-106. – 244 с. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-3/doc/2/02.pdf
30. Набока Л. В., Коротич О. Б., Решевець О. В. Теоретичне підґрунтя інституціонального забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні. Збірник наукових праць НАДУ / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2016. № 2. С. 180‒192.
31. Боковикова Ю.В. Природокористування як сфера впливу держави. Теорія і практика державного управління: зб.наук. пр. –Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 2 – С. 28-33.
32. Дідок Ю.В. Історичні аспекти державного управління ветеринарною медициною на території українських земель у період кінця 19 –го початку 20 століття / Ю.В. Дідок // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2015. – Вип.1 – С.17-28.
33. Дідок Ю.В. Макросередовище закладів ветеринарної медицини / Ю.В. Дідок // Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Том 17. – № 1 (61). – Ч.1.– С. 43-49

1. Kuts H., Kuts Y. Problems of Rural Areas Development in Ukraine in the Context of Closing-Down Rural Schools: Information Security Perspective // European Political and Law Discourse. – Volume 9. – Issue 2. – 2022. – Р. 20–29. – URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2022/2022-9-2/05.pdf. – DOI: 10.46340/eppd.2022.9.2.3
2. Bulba V., Kuts Y., Polyakova O., Poliakov S., Stepanko O. Organizational and Legal Support for the Development of Affluent Territorial Communities // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research (Web of Science Core Collection ISSN 1804-7890; ISSN 2464-6733 (Online)). – Vol. 11. – No. 2. – Special Issue XXI. – 2021. – Р. 67–73. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/21134/1/Bulba%2C%20V…%20%282021%29%20Organizational%20and%20legal%20support%20for…zax.pdf
3. Karpa, M. I. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Serohina, N. and Oleshko, O. and Lipovska, N. (2021) PUBLIC ADMINISTRATION AS A SYSTEMIC PHENOMENON IN SOCIETY. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (11(1)). pp. 56-62. URL: http://surl.li/xiky
4. Serhiy Kyriy, Kseniia Kalienik, Oleg Ananin, Igor Kukin, Iryna Zrybnieva, Vera Romanova. Metodological foundations of strategic personnel management. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3A, Sept. – Dec. 2021, p. 26-31. ISSN: 244-6220. URL: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1360/1204
5. A. Bashtannyk, L. Akimova, I. Kveliashvili, V. Yevdokymov, Y. Kotviakovskyi, O. Akimov. Legal Bases and features of public administration in the budget sphere in Ukraine and foreign countries. Journal of Interdisciplinary Research. 2021. 11/01-XVIII. p. 63-68. URL : http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_11.pdf
6. Kuts H., Nakonechny V., Kuts Y., Sergeyeva O. Social protection priorities for internal migrants in Kharkiv region, Ukraine // Clinical Social Work and Health Intervention. (Web of Science Core Collection ISSN 2076-9741/ONLINE). – Vol. 11. – No. 4. – 2020. – Р. 7–13. URL: https://clinicalsocialwork.eu/wp-content/uploads/2020/12/cswhi_04_2020_kuts.pdf
7. Kuts H., Denysenko I., Bezruk O., Radionova I., Kuts Y. Activities of Ukrainian Public Authorities to Response the COVID-19 Epidemic: Information and Security Context // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – Vol. 25. – Issue 3. – 2021. – P. 4936–4950. URL: http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/1998/1672
8. Dunayev I., Kuts Y., Ziuz O., Kralia V. An analysis of the mechanisms for establishing cooperation between public authorities, the private sector, and the public in domestic waste management in Ukraine // Public Policy and Administration. (Scopus ISSN online 2029-2872). – Issue Year: 19/2020. – Issue No: 2. – P. 314-328. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5270
9. Kuts Y., Sergeyeva O. Contemporary State Language Policy of Ukraine: A European Dimension // Theory and Practice of Public Administration. – Vol 3. – No 66. – 2019. – Р. 83-88. URL: http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/71
10. Куц Ю., Сергеєва О. Сучасна державна мовна політика: європейський вимір // EVROPSKI POLITICKI A PRAVNI DISKURZ. – Вип. 6. – 2019. – С. 83-88. Режим доступу: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2019/2019-6-6/15.pdf
11. DIDOK Yuliya. European experience of organizing veterinary services: lessons for Ukraine // Gubernaculum Administratio: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.– №1(15). – Częstochowa, 2017. – P. З5-44.
12. Oleshko O. M. Civil Service as Conflict of Interest Arena / O. M. Oleshko // Nauka i Studia. – Przemyśl, 2015. – № 11. – P. 73 – 82.
13. Bokovykova Yuliia, Bokovykova Yevheniia. Approches to the classificatication of interbudget transfers in Ukraine and abroad. Baltic Journal of Legal and Social Sciences» № 3, 2022 . (Подано до друку)
14. Oleshko O.M. Civil Service as Conflict of Interest Arena / O.M. Oleshko // Nauka i Studia. – Przemyśl, 2015. – № 11. – P. 73–81.
15. Кваша А.С. Публичное управление в контексте системных и синергетических представлений о государстве и обществе / А.С. Кваша / Authority and society (History, Theory, Practice) : Scientific magazine of The Open Diplomacy Association / № 2(34). Tbilisi, 2015. – P. 107–116.

Зберігаючи давні традиції Інституту державного управління, кафедра публічного управління та державної служби провела 7 грудня 2022 року щорічну науково-практичну конференцію “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР” за підсумками виробничої практики і стажування наших здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти в органах державного управління та органах місцевого самоврядування..

Організатори конференції висловлюють слова глибокої поваги і щирої вдячності усім, хто знайшов час у цих складних умовах, відклав свої невідкладні справи і прийняв активну участь у нашій конференції.

Телефон кафедри: +38(057) 712-09-51

E-mail: puds_idu@karazin.ua

E-mail: kafedraduds@ukr.net